ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ดาหลา
พันธุ์ ตรัง 1
วันที่รับรอง 27 มกราคม 2551
ประเภทการรับรอง พันธุ์แนะนำ
เกิดจากการรวบรวมสายต้นจากจังหวัดยะลาซึ่งเป็นแหล่งธรรมชาติ โดยศูนย์วิจัยพืชสวนตรังและได้รวบรวมดาหลาสายต้นต่างๆ ในภาคใต้ และภาคกลางซึ่งได้มาจากแหล่งปลูกธรรมชาติและสวนปลูกเพื่อการค้า ในปี พ.ศ. 2539-2542 ต่อมาปี พ.ศ.2542-2545 ได้คัดเลือกโดยใช้มาตรฐานเบื้องต้นและปลูกเปรียบเทียบที่ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง ได้นำดาหลาพันธุ์ตรัง 1 ซึ่งมีลักษณะลำต้นสีเขียว ใบสีเขียว กลีบประดับสีขาว ทำการคัดเลือกและประเมินพันธุ์ตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2539-2550 รวมระยะเวลาการวิจัย 12 ปี
มีทรงกอตั้งตรง กลีบประดับสีขาว ช่อดอกมีขนาดกว้าง 14.3 เซนติเมตร สูง 6.5 เซนติเมตร ความยาวช่อดอก 59 เซนติเมตร มีหน่อใหม่ 43 หน่อต่อกอต่อปี มีอายุการเก็บเกี่ยวหลังจากแทงช่อดอกจนถึงเก็บเกี่ยวเมื่อบาน 30 เปอร์เซ็นต์ 47 วัน บาน 50 เปอร์เซ็นต์ 50 วัน และบาน 80 เปอร์เซ็นต์ 54 วัน ให้ผลผลิตเฉลี่ย 39 ดอกต่อกอต่อปี
มีกลีบประดับสีขาว หรือ W 155 A โดยใช้แผ่นเทียบสีของ The Royal Horticulture Society(RHS) ให้ผลผลิตเฉลี่ย 39 ดอกต่อกอต่อปี (เมื่ออายุ 3 ปีหลังปลูก) เมื่อตัดขณะดอกบาน 30 เปอร์เซ็นต์ 50 เปอร์เซ็นต์ และ 80 เปอร์เซ็นต์ จะมีอายุการปักแจกันได้นาน 7 วัน
ปลูกได้ทั่วไปในดินร่วนที่มีความอุดมสมบูรณ์ ควรปลูกในที่รำไรที่มีปริมาณความเข้มแสง 60 เปอร์เซ็นต์ มีอุณหภูมิเฉลี่ย 27-33 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 81 เปอร์เซ็นต์ และปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 2,144 มิลลิเมตรต่อปี
ไม่ควรปลูกกลางแจ้ง เพราะมีผลต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของดอก หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขัง