ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช กาแฟโรบัสต้า
พันธุ์ ชุมพร 3
วันที่รับรอง 27 มกราคม 2551
ประเภทการรับรอง พันธุ์แนะนำ
การพัฒนาพันธุ์กาแฟโรบัสต้าดำเนินการ 2 วิธีคือ 1) การรวบรวมพันธุ์จากแหล่งปลูกต่างๆ ภายในประเทศมาทำการคัดเลือกพันธุ์ตั้งแต่ปี พ.ศ.2532 2) การนำพันธุ์กาแฟโรบัสต้าจากต่างประเทศมาทดสอบตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 โดยปัจจุบันศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพรได้รับพันธุ์กาแฟโรบัสต้า จากบริษัทเนสท์เล่ (ไทย) จำนวนทั้งสิ้น 45 สายพันธุ์ ทั้งจากศูนย์วิจัยเนสท์เล่ในประเทศฝรั่งเศสและมาเลเซีย โดยกาแฟโรบัสต้าที่นำเข้ามาทดสอบจัดอยู่ในกลุ่มพวก Guinean (G) และ Congolese (C) หรือเป็นลูกผสมระหว่างพวก Guinean กับ Congolese ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพรค้นคว้าได้พันธุ์กาแฟโรบัสต้าพันธุ์ดีที่มีคุณลักษณะดีและเมล็ดได้มาตรฐานตามที่ตลาดต้องการในช่วงปี พ.ศ.2543-2549 สามารถค้นคว้าและคัดเลือกได้ 5 พันธุ์ และในปี พ.ศ.2550 นี้ ได้นำเสนอพันธุ์ FRT17 ซึ่งเป็นลูกผสมระหว่าง G x C และCIRAD (Centre de Coperation Internationale en Recherche Agronomique pour le Developpement) โดยมีแหล่งกำเนิดในประเทศ Ivory Coast ได้เก็บรวบรวมและส่งมอบในรูปกิ่งตอนให้ศูนย์วิจัย เนสท์เล่ประเทศฝรั่งเศสเมื่อปี พ.ศ.2532 และนำเข้ามาทดสอบในประเทศไทยปี พ.ศ.2538 สรุปการคัดเลือกและประเมินพันธุ์ตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2538-2550 รวมระยะเวลาการวิจัย 13 ปี
ทรงพุ่มปานกลาง ใบสีเขียวเข้มจำนวนผล/ข้อ 11.01 ผล ดอกสีขาว ขนาดผล (กว้างxยาว) 0.97 x1.54 เซนติเมตร รูปร่างยาวรี ปลายผลแหลม ขนาดเมล็ด (กว้างxยาวxหนา) 0.49 x 0.77 x 0.33 เซนติเมตร มีน้ำหนัก 10.82 กรัมต่อ100 เมล็ดแห้ง ความยาวก้าน 67.82 เซนติเมตร จำนวนข้อที่ให้ผลผลิต 19.71 ข้อ
ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์เปรียบเทียบ 55.8 เปอร์เซ็นต์ คือเฉลี่ย 4 ปี (2545/46-2548/49) 207.8 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี อายุการเก็บเกี่ยวสั้น 9 เดือน และเก็บเกี่ยวหมดก่อนพันธุ์อื่นๆ 1-2 เดือน การทดสอบคุณภาพ การชิมเป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการ โดยจัดอยู่ใน Class 7.2
เหมาะสำหรับปลูกในเขตจังหวัดชุมพร และระนอง ยกเว้นพื้นที่ที่เป็นทรายและน้ำท่วม