ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช กาแฟโรบัสต้า
พันธุ์ ชุมพร 2
วันที่รับรอง 27 มกราคม 2551
ประเภทการรับรอง พันธุ์แนะนำ
การพัฒนาพันธุ์กาแฟโรบัสต้าดำเนินการ 2 วิธี คือ 1) การรวบรวมพันธุ์จากแหล่งปลูกต่างๆ ภายในประเทศมาทำการคัดเลือกพันธุ์ตั้งแต่ปี พ.ศ.2532 2) การนำพันธุ์กาแฟโรบัสต้าจากต่างประเทศมาทดสอบตั้งแต่ปี พ.ศ.2534 โดยศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพรได้รับพันธุ์กาแฟโรบัสต้า จากบริษัทเนสท์เล่ (ไทย) จำนวน 45 สายพันธุ์ จากศูนย์วิจัยเนสท์เล่ประเทศฝรั่งเศสและมาเลเซีย โดยกาแฟโรบัสต้าที่นำเข้ามาทดสอบจัดอยู่ในกลุ่มพวก Guinean (G) และ Congolese (C) หรือเป็นลูกผสมระหว่างพวก Guinean กับ Congolese และศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพรค้นคว้าได้พันธุ์กาแฟโรบัสต้าพันธุ์ดีที่มีคุณลักษณะดีและเมล็ดได้มาตรฐานตามที่ตลาดต้องการใน ช่วงปี พ.ศ.2543-2549 สามารถค้นคว้าและคัดเลือกได้ 5 พันธุ์ ในปี พ.ศ.2550 ได้นำเสนอพันธุ์ FRT65 เป็นพวก Congolese CIRAD (Centre de Coperation Internationale en Recherche Agronomique pour le Developpement ซึ่งมีแหล่งกำเนิดในประเทศ Togo ได้เก็บรวบรวมและส่งมอบในรูปกิ่งตอนให้ศูนย์วิจัย เนสท์เล่ประเทศฝรั่งเศสเมื่อปี พ.ศ.2532 และนำเข้ามาทดสอบในประเทศไทยปี พ.ศ.2538 สรุปการคัดเลือกและประเมินพันธุ์ตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2538-2550 รวมระยะเวลาการวิจัย 13 ปี
ทรงพุ่มปานกลาง ใบสีเขียวเข้ม จำนวนผลต่อข้อ 11.85 ผล ดอกสีขาว ขนาดผล (กว้างxยาว) 1.18x1.32 เซนติเมตร รูปร่างกลมรี ปลายมน ขนาดเมล็ด (กว้างxยาวxหนา) 0.64x0.84x0.35 เซนติเมตร มีน้ำหนัก 16.2 กรัมต่อ 100 เมล็ดแห้ง ความยาวก้าน 78.72 เซนติเมตร จำนวนข้อที่ให้ผลผลิต 18.04 ข้อ
ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์เปรียบเทียบ 73.7 เปอร์เซ็นต์ คือเฉลี่ย 4 ปี (2545/46-2548/49) 349.3 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี ขนาดเมล็ดได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการคือมีน้ำหนัก 16.2 กรัมต่อ100 เมล็ดแห้ง การทดสอบคุณภาพการชิมเป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการ โดยจัดอยู่ใน Class 7.2
เหมาะสำหรับพื้นที่จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง ยกเว้นพื้นที่ที่เป็นทรายและน้ำท่วม