ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ถั่วเหลือง
พันธุ์ ศรีสำโรง 1
วันที่รับรอง 31 มกราคม 2550
ประเภทการรับรอง พันธุ์แนะนำ
เป็นพันธุ์คัดจากการผสมข้ามระหว่าง นครสวรรค์ 1/Pudua 8008B และนครสวรรค์ 1/DM 8032-1-9 เมื่อปี พ.ศ.2534-2535 ที่สถานีทดลองพืชไร่ศรีสำโรง (ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตสุโขทัย)ในปี พ.ศ.2536-2537 นำมาผสมกับพันธุ์นครสวรรค์ 1 และคัดเลือกให้ได้สายพันธุ์ที่เหมาะสมและบริสุทธิ์ โดยปลูกปีละ 3 ฤดู คือ ฤดูแล้ง ต้นฤดูฝน และปลายฤดูฝน ในเขตภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งในศูนย์วิจัย สถานีทดลองและไร่เกษตรกร ทำการคัดเลือกและประเมินพันธุ์ตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2534-2543 รวมระยะเวลาการวิจัย 10 ปี
ลำต้นไม่ทอดยอด เส้นขนสีขาว ฝักแก่สีน้ำตาลให้ผลผลิตเฉลี่ย 291 กิโลกรัมต่อไร่ จำนวนฝัก 24 ฝักต่อต้น มี 1.96 เมล็ดต่อฝัก เปอร์เซ็นต์โปรตีนเฉลี่ย 35.85 เปอร์เซ็นต์ และเปอร์เซ็นต์น้ำมันเฉลี่ย 14.51 เปอร์เซ็นต์ อายุการเก็บเกี่ยว 76-78 วัน
ให้ผลผลิตเฉลี่ย 291 กิโลกรัมต่อไร่ โดยให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์นครสวรรค์ 1 ร้อยละ 13 มีอายุเก็บเกี่ยวสั้น คือ 77 วัน ใกล้เคียงกับพันธุ์นครสวรรค์ ต้านทานต่อโรคราน้ำค้างสภาพไร่ในเขตภาคเหนือตอนล่างดีกว่าพันธุ์นครสวรรค์ 1
แนะนำให้ปลูกในเขตภาคเหนือตอนล่าง