ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช มันสำปะหลัง
พันธุ์ ระยอง 9
วันที่รับรอง 07 มกราคม 2549
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
ได้จากการผสมข้ามระหว่างพันธุ์ที่มีเปอร์เซ็นต์แป้ง คือ พันธุ์ CMR31-19-23 และพันธุ์ OMR29-20-118 ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง โดยดำเนินการคัดเลือกและประเมินศักยภาพของพันธุ์ในจังหวัดที่เป็นแหล่งผลิตมันสำปะหลังที่สำคัญรวม 14 จังหวัด ตั้งแต่ปี 2535-2542 แปลงทดลอง 38 แปลงทดลอง และผ่านการประเมินผลผลิตเอทานอลในระดับห้องปฏิบัติการ และระดับโรงงานต้นแบบ จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ในปี 2544-2547 ทำการคัดเลือกและประเมินพันธุ์ตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ ตั้งแต่ปี 2535-2547 รวมระยะเวลาการวิจัย 13 ปี
มีลำต้นสีน้ำตาลอ่อน ลำต้นสูงตั้งตรงไม่ค่อยแตกกิ่ง ลำต้นมีความสูง เฉลี่ย 235 เซนติเมตร หากมีการแตกกิ่งจะแตกกิ่งที่ระดับความสูง 160-180 เซนติเมตร กิ่งทำมุมแคบกับลำต้น ก้านใบสีเขียวอ่อนอมชมพู ยอดอ่อนสีเขียวอ่อนอมน้ำตาล ใบแก่สีเขียวอ่อน หัวสีน้ำตาลอ่อน เนื้อของหัวสีขาว
1.)ให้ผลผลิตแป้งและผลผลิตมันแห้งสูง 1.24 และ 2.11 ตันต่อไร่ ตามลำดับ 2.)ให้ผลผลิตเอทานอลสูงทุกอายุเก็บเกี่ยว โดยเก็บเกี่ยวเมื่ออายุ 8 12 และ 18 เดือน จะให้ผลผลิตเอทานอล 191 208 และ 194 ลิตร จากหัวสด 1 ตัน ซึ่งจะสูงกว่าพันธุ์ระยอง 90 ที่ให้เอทานอล เพียง 170 174 และ 155 ลิตร จากหัวสด 1 ตัน จากการทดสอบการผลิตในโรงงานต้นแบบ พบว่า การผลิตเอทานอล 1 ลิตร จะต้องใช้หัวมันสดพันธุ์ระยอง 9 ที่มีน้ำหนัก 5.05 กิโลกรัม เปรียบเทียบกับพันธุ์ระยอง 90 ที่ใช้หัวสด 5.68 กิโลกรัม จากการศึกษาจะเห็นได้ว่ามันสำปะหลังพันธุ์ระยอง 9 จะสามารถลดต้นทุนวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลได้ลิตรละ 40 และ 84 สตางค์ เมื่อหัวมันสำปะหลังสดราคากิโลกรัมละ 1.00 บาท และ 1.70 บาท ตามลำดับ 3.)ทรงต้นดี สูงตั้งตรง ได้ต้นสำหรับขยายพันธุ์มาก อัตราการขยายพันธุ์สูงกว่า 1 : 8
ปลูกได้ทั่วไปทั้งในภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศักยภาพในการให้ผลผลิตขึ้นกับศักยภาพของพื้นที่ ปริมาณน้ำฝน และการดูแลรักษา พื้นที่ที่ให้ผลผลิตได้ดี ได้แก่ พื้นที่ที่เป็นดินร่วนปนทราย ไม่เป็นที่ลุ่มฉ่ำน้ำ ไม่เป็นดินทรายจัด ร่วนเหนียวหรือลูกรัง และไม่เป็นดินด่างที่มีชั้นหินปูนตื้น (Calcareous soil) มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยสูงกว่า 1,000 มิลลิเมตรต่อปี
ควรเก็บเกี่ยวเมื่ออายุประมาณ 1 ปี ถ้าเก็บเกี่ยวเร็วจะให้ผลผลิตหัวสดต่ำกว่าพันธุ์มาตรฐานอื่นๆ เนื่องจากพันธุ์ระยอง 9 มีเปอร์เซ็นต์แป้งสูง แต่สะสมน้ำหนักช้า