ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ทุเรียน
พันธุ์ จันทบุรี 3
วันที่รับรอง 09 มกราคม 2549
ประเภทการรับรอง พันธุ์แนะนำ
ได้จากการผสมระหว่างแม่พันธุ์ก้านยาวกับพ่อพันธุ์ชะนี ทุเรียนลูกผสมพันธุ์นี้ ได้ดำเนินการวิจัยและปรับปรุงพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี โดยดำเนินการวิจัยคัดเลือกพ่อ-แม่พันธุ์ การรวบรวมพันธุ์ การศึกษาลักษณะประจำพันธุ์ การประเมินผล การคัดเลือกพันธุ์ต่างๆการผสมพันธุ์และคัดเลือกทุเรียนลูกผสม ตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ตั้งแต่ปี 2531-2544 รวมระยะเวลาการวิจัย 14 ปี
ทุเรียนลูกผสมพันธุ์ จันทบุรี 3 ลำต้นทรงพุ่มรูปกรวย พุ่มทึบ มีกิ่งแตกถี่ กิ่งแยกออกเกือบขนานกับดิน ความสูงประมาณ 8.5 เมตร ผลขนาดปานกลาง น้ำหนักผลประมาณ 2.54 – 3.67 กิโลกรัม ก้านผลยาวประมาณ 7.48 – 10.49 เซนติเมตร ทรงผลค่อนข้างกลมรูปไข่ พูมีขนาดเด่นชัด ร่องพูไม่ลึก หนามใหญ่และสั้น ห่าง ฐานกว้าง หนามรูปทรงกระโจม เนื้อไม่ค่อยหนา สีเหลืองเข้ม มีกลิ่นค่อนข้างแรง เนื้อละเอียดเหนียว รสชาติดี หวานมัน มีเส้นใยปานกลาง เมื่อต้นทุเรียนอายุประมาณ 15 ปี จะแข็งแรงและสมบูรณ์ ให้ผลผลิตดี เปอร์เซ็นต์การติดผล หลังดอกบานได้ 4 สัปดาห์คือ 4.37 เปอร์เซ็นต์ ผลผลิต 96 -154 กิโลกรัมต่อต้น อายุเก็บเกี่ยวสั้น 87 – 109 วันหลังดอกบาน
เก็บเกี่ยวผลผลิตทุเรียนช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน อายุการเก็บเกี่ยวสั้นประมาณ 97 วัน หลังดอกบาน เปอร์เซ็นต์การติดผลหลังดอกบานนาน 4 สัปดาห์ 4.37 เปอร์เซ็นต์ สูงกว่าพันธุ์ชะนีร้อยละ 76.20 ให้ผลผลิตประมาณ 96 – 155 กิโลกรัมต่อต้น ลักษณะภายนอกมีพูสมบูรณ์รูปทรงผลขอบขนานหรือรูปไข่ น้ำหนักผลระหว่าง 2.54 – 3.67 กิโลกรัม เฉลี่ย 3.28 เนื้อหนา 1.05 เซนติเมตร มีสีเหลืองเข้ม รสชาติดี หวานมัน เนื้อละเอียด เหนียว
เขตปลูกทุเรียนภาคตะวันออก เช่น จังหวัดจันทบุรี ตราด ระยอง หรือภาคอื่นๆ ที่มีสภาพภูมิอากาศใกล้เคียงกับภาคตะวันออก