ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ทุเรียน
พันธุ์ จันทบุรี 2
วันที่รับรอง 09 มกราคม 2549
ประเภทการรับรอง พันธุ์แนะนำ
เกิดจากการผสมระหว่างแม่พันธุ์ชะนีกับพ่อพันธุ์พวงมณี ทุเรียนลูกผสมสายพันธุ์นี้ได้ดำเนินการวิจัยและปรับปรุงพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี โดยดำเนินการวิจัยคัดเลือกพ่อ-แม่พันธุ์ การรวบรวมพันธุ์ การศึกษาลักษณะประจำพันธุ์ การประเมินผล การคัดเลือกพันธุ์ต่างๆการผสมพันธุ์และคัดเลือกทุเรียนลูกผสม ตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ตั้งแต่ปี 2531-2544 รวมระยะเวลาการวิจัย 14 ปี
ลำต้นทรงพุ่มรูปฉัตร พุ่มโปร่ง มีกิ่งแขนงห่าง เจริญเติบโตดี ความสูงประมาณ 10.5 เมตร ผลค่อนข้างเล็ก น้ำหนักผลประมาณ 1.52-2.27 กิโลกรัม ก้านผลยาวประมาณ 4.79-7.40 เซนติเมตร ทรงผลค่อนข้างยาวรีรูปไข่ แบ่งเป็นพูชัดเจน ร่องพูไม่ลึก หนามใหญ่ ถี่และสั้น เนื้อไม่หนา มีสีเหลืองเข้ม เนื้อเหนียว ละเอียด กลิ่นอ่อน เมล็ดแห้ง เส้นใยน้อย เมื่อต้นทุเรียนอายุประมาณ 15 ปี จะแข็งแรงลำต้นสมบูรณ์ให้ผลผลิต ประมาณ 10.10-46.6 กิโลกรัมต่อต้น เปอร์เซ็นต์การติดผล หลังดอกบานได้ 4 สัปดาห์ คือ 4.93 เปอร์เซ็นต์ ค่าเฉลี่ยอายุการเก็บเกี่ยว 91-100 วัน หลังดอกบาน
เก็บเกี่ยวผลผลิตทุเรียนช่องเดือนมีนาคม - เมษายน อายุเก็บเกี่ยวสั้นประมาณ 94.7 วัน หลังดอกบาน เปอร์เซ็นต์การติดผลเมื่อ ดอกบานนาน 4 สัปดาห์ คือ 4.93 เปอร์เซ็นต์ สูงกว่าพันธุ์ชะนีร้อยละ 98.79 รูปทรงผลกลมรี ผลมีขนาดเล็ก น้ำหนักผลประมาณ 1.52-2.27 กิโลกรัม เฉลี่ย 1.89 กิโลกรัม (ค่าเฉลี่ยจาก 3 ปี) เปอร์เซ็นต์เมล็ดลีบ 5.28 เปอร์เซ็นต์ เนื้อหนา 0.92 เซนติเมตร เนื้อสีเหลือง รสชาติดี หวานมัน เนื้อละเอียดเหนียว กลิ่นอ่อน
เขตปลูกทุเรียนภาคตะวันออก เช่น จังหวัดจันทบุรี ตราด ระยอง หรือ ภาคอื่นๆ ที่มีสภาพภูมิอากาศใกล้เคียงกับภาคตะวันออก