ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ทุเรียน
พันธุ์ จันทบุรี 1
วันที่รับรอง 09 มกราคม 2549
ประเภทการรับรอง พันธุ์แนะนำ
เกิดจากการผสมระหว่างแม่พันธุ์ชะนีกับพ่อพันธุ์หมอนทอง ทุเรียนลูกผสมสายพันธุ์นี้ได้ดำเนินการวิจัยและปรับปรุงพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี โดยเริ่มดำเนินการรวบรวมพันธุ์ การศึกษาลักษณะประจำพันธุ์ การประเมินผลและการคัดเลือกพันธุ์ต่างๆ การคัดเลือกพ่อ-แม่พันธุ์เพื่อทำการผสมข้ามพันธุ์ทุเรียน เพื่อผลิตทุเรียนลูกผสมและคัดเลือกทุเรียนลูกผสมตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ ตั้งแต่ปี 2531-2544 รวมระยะเวลาการวิจัย 14 ปี
ลำต้นทรงพุ่มรูปฉัตร พุ่มโปร่ง มีกิ่งแขนงห่าง เจริญเติบโตดี มีความสูงของลำต้นสูงประมาณ 8.8 เมตร ผลมีขนาดปานกลาง น้ำหนักผลประมาณ 2.65-3.61 กิโลกรัม ก้านผลยาวประมาณ 7.10-11.65 เซนติเมตร ทรงผลค่อนข้างกลม พูไม่นูนชัดเจน ร่องพูไม่ลึก หนามเล็กถี่ และสั้น เนื้อไม่หนามี สีเหลืองสวยสม่ำเสมอ รสชาติดี เนื้อแห้ง เส้นใยน้อย เมื่อต้นทุเรียนอายุประมาณ 15 ปี จะมีความแข็งแรงและสมบูรณ์ เปอร์เซ็นต์การติดผลเฉลี่ยหลังดอกบานได้ 4 สัปดาห์ประมาณ 0.87-8.74 เปอร์เซ็นต์ อายุการเก็บเกี่ยว 99-110 วัน หลังดอกบาน ผลผลิต 12.0-23.3 กิโลกรัมต่อต้น (เฉลี่ย 3 ปี)
เก็บเกี่ยวผลผลิตทุเรียนช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน อายุเก็บเกี่ยวสั้นประมาณ 104.7 วัน หลังดอกบาน เปอร์เซ็นต์การติดผลหลังดอกบาน 4 สัปดาห์คือ 4.69 เปอร์เซ็นต์ พันธุ์ชะนีร้อยละ 89.11 รูปทรงผลกลมรี น้ำหนักผลประมาณ 2.65-3.61 กิโลกรัม เฉลี่ย 3.19 กิโลกรัม (ค่าเฉลี่ยจาก 3 ปี) เปอร์เซ็นต์เมล็ดลีบ 40.23 เปอร์เซ็นต์ เนื้อหนา 0.89 เซนติเมตร สีเนื้อเหลือง เนื้อค่อนข้างละเอียดเหนียว รสชาติดี หวานมัน กลิ่นอ่อนมาก เนื้อคงสภาพได้นาน ไม่เละหลังจากปลิดหลุดหรือหล่น
เขตปลูกทุเรียนภาคตะวันออก เช่น จังหวัดจันทบุรี ตราด ระยอง หรือ ภาคอื่นๆ ที่มีสภาพภูมิอากาศใกล้เคียงกับภาคตะวันออก