ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ถั่วเหลือง
พันธุ์ เชียงใหม่ 5
วันที่รับรอง 09 มกราคม 2549
ประเภทการรับรอง พันธุ์แนะนำ
เป็นพันธุ์ที่ได้มาจากการนำเมล็ดถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ไปฉายรังสีแกรมม่า ที่ปริมาณ 10 kilorad เพื่อทำให้เกิดการกลายพันธุ์ และทำการคัดเลือกแบบ Pure line Selection เพื่อคัดเลือกให้ได้สายพันธุ์บริสุทธิ์ที่มีความต้านทานต่อโรคราสนิม ทำการคัดเลือกและประเมินพันธุ์ตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ ตั้งแต่ปี 2530-2546 รวมระยะเวลาการวิจัย 17 ปี
ลำต้นไม่ทอดยอด ใบกว้าง กลีบดอกสีม่วง โคนต้นอ่อนสีม่วง เมื่อกระเทาะดูเมล็ดจะมีขั้วเมล็ดสีน้ำตาล ฝักแก่สีน้ำตาล อายุการเก็บเกี่ยวปานกลางประมาณ 85 – 100 วัน มีความสูงประมาณ 55.8 เซนติเมตร และให้ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 387 กิโลกรัมต่อไร่
ต้านทานต่อโรคราสนิมโดยในสภาพไร่จะแสดงลักษณะแผลสีน้ำตาลแดงสร้างสปอร์น้อย (Reddish Brown type) ส่วนใหญ่ในห้องปฏิบัติการต้านทานต่อเชื้อโรคราสนิมโดยมีอัตราความรุนแรงของโรคราสนิมช้า เปอร์เซ็นต์ความเสียหายของใบต่ำ และมีเปอร์เซ็นต์ความเสียหายของผลผลิตน้อย
แนะนำให้ปลูกในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
ไม่ควรปลูกนอกฤดู คือปลายเดือนเมษายนเนื่องจากพบโรคใบยอดย่นในสภาพธรรมชาติ