ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ถั่วฝักยาว
พันธุ์ น่าน 1
วันที่รับรอง 09 มกราคม 2549
ประเภทการรับรอง พันธุ์แนะนำ
เป็นพันธุ์ที่ได้จากการนำถั่วฝักยาวพันธุ์พื้นเมืองของจังหวัดหนองคาย ซึ่งมีลักษณะฝักยาวสีเขียวเข้ม ผลผลิตปานกลางมาผสมข้ามกับถั่วฝักยาวพันธุ์พื้นเมืองของจังหวัดพิจิตร ซึ่งมีลักษณะฝักสั้น สีเขียว ผลผลิตสูงและผสมข้ามกับถั่วพุ่มซึ่งมีฝักสีม่วง แล้วคัดเลือกจนได้สายพันธุ์บริสุทธิ์ เป็นถั่วฝักยาวพันธุ์น่าน 1 ที่ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์การค้าเฉลี่ย 27.9 เปอร์เซ็นต์ คุณภาพของฝักดี ฝักเรียบ เนื้อแน่น ทำการคัดเลือกและประเมินพันธุ์ตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 – 2546 รวมระยะเวลาการวิจัย 13 ปี
เริ่มออกดอกประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ หลังจากเมล็ดงอก 43 วัน จำนวนผลผลิตฝักจำนวน 48 ฝักต่อต้น ขนาดฝักกว้าง 09.8 มีความยาว 50.8 เซนติเมตร ความหวาน 5.4 Bricks เริ่มเก็บเกี่ยวหลังจากเมล็ดงอกประมาณ 55 วัน ให้ผลผลิตเฉลี่ย 3,290 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อปลูกในฤดูแล้ง
1.)ฝักสดสีม่วงแดง แตกต่างไปจากที่มีอยู่ในท้องตลาด มีปริมาณแอนโธไซยานินสูง 2.)รสชาติหวานมัน กรอบ เนื้อแน่น ฝักเรียบ ฝักตรง เหมาะสำหรับบริโภคสดความยาวเฉลี่ย 50 เซนติเมตร 3.)ให้ฝักสดผลผลิตเฉลี่ย 3,290 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งสูงกว่าพันธุ์เปรียบเทียบ 27.9 เปอร์เซ็นต์ 4.)ผลผลิตสูงเมื่อปลูกปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาว (กันยายน – พฤศจิกายน) ซึ่งโดยทั่วไปผลผลิตถั่วฝักยาวจะต่ำในฤดูหนาว
ภาคเหนือตอนบน เช่น จังหวัดน่าน และภาคเหนือตอนล่าง เช่น จังหวัดพิจิตร
ไม่ควรปลูกในฤดูฝน (มิถุนายน – สิงหาคม) เนื่องจากจะทำให้ผลผลิตลดลง เพราะเกิดจากอาการเฝือใบ