ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
พันธุ์ นครสวรรค์ 2
วันที่รับรอง 07 มกราคม 2549
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมเดี่ยวอายุยาว (110 -115 วัน) เมล็ดชนิดหัวแข็ง สีส้ม เกิดจากการผสมข้ามระหว่างข้าวโพดสายพันธุ์แท้ตากฟ้า และสายพันธุ์แท้ตากฟ้า 2 โดยเริ่มดำเนินการคัดเลือกสายพันธุ์แท้ ในปี พ.ศ.2533 – 2534 ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ ทำการคัดเลือกและประเมินพันธุ์ตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 – 2548 รวมระยะเวลาการวิจัย 16 ปี
มีลำต้นสีเขียว ตั้งตรง มีความสูงประมาณ 200 เซนติเมตร เส้นไหมมีสีชมพู อายุตั้งแต่เริ่มงอกจนถึงออกไหมใช้เวลาประมาณ 55 วัน ฝักมีรูปกึ่งทรงกระบอก – ทรงกรวย อายุเก็บเกี่ยว 110 – 115 วัน
ให้ผลผลิตเฉลี่ย 1,110 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมนครสวรรค์ 72 ร้อยละ 16 และให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมเพื่อการค้าเฉลี่ยร้อยละ 7 มีความต้านทานโรคราน้ำค้างสูง ในระดับเดียวกับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมนครสวรรค์ 72 มีความทนทานแล้งในระยะออกดอก
เนื่องจากเป็นพันธุ์ที่มีเสถียรภาพในการให้ผลผลิตดีจึงสามารถใช้เป็นพันธุ์ปลูกได้ทั่วไปในสภาพการผลิตข้าวโพดของประเทศไทย
เนื่องจากเป็นพันธุ์ลูกผสม เกษตรกรจึงไม่สามารถเก็บเมล็ดไปทำพันธุ์ในรุ่นต่อไปได้ จำเป็นต้องซื้อเมล็ดพันธุ์สำหรับปลูกใหม่ทุกๆครั้ง นอกจากนั้นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมพันธุ์นครสวรรค์ 2 ยังมีเปลือกหุ้มฝักประมาณ 12 ใบ และมีขั้วเหนียว ดังนั้นเมื่อเก็บเกี่ยวด้วยมือ ควรให้เปลือกข้าวโพดแห้งสนิทก่อน และควรเก็บเกี่ยวเมื่อข้าวโพดอายุประมาณ 110-120 วัน