ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช กาแฟโรบัสต้า
พันธุ์ ชุมพร 1
วันที่รับรอง 09 มกราคม 2549
ประเภทการรับรอง พันธุ์แนะนำ
เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีพ.ศ. 2532 เป็นต้นมา โดยการเก็บรวบรวมสายพันธุ์กาแฟจากแหล่งปลูกอื่นๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงสายพันธุ์ 1/11 จากคุณรัตนา อำเภอสวี จังหวัดชุมพร มาไว้ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร เนื่องจากเกษตรกรนิยมปลูกแล้วเก็บเมล็ดพันธุ์มาขยายพันธุ์ต่อๆกัน จึงทำให้คุณภาพกาแฟมีความหลากหลาย และกาแฟโรบัสต้าเป็นพืชผสมข้ามทำให้เมล็ดพันธุ์กาแฟที่ผลิตได้มี ผลผลิตต่ำ และมาตรฐานไม่ตรงตามที่ตลาดต้องการ ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงได้มีการร่วมมือกับหน่วยงานที่ดำเนินการเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนทำการวิจัยด้านต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาคุณภาพกาแฟให้ได้มาตรฐาน รวมถึงพันธุ์ปลูกซึ่งเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญอันดับต้นๆ เกี่ยวกับคุณภาพเมล็ด ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพรสามารถคัดเลือกพันธุ์กาแฟ ที่มีลักษณะดีและเมล็ดได้มาตรฐานตามที่ตลาดต้องการแล้วจำนวนหนึ่ง โดยในปีพ.ศ. 2536-2544 ได้ทำการคัดเลือกพันธุ์กาแฟได้ 3 สายพันธุ์ คือ สายพันธุ์ 1/11 1/13 และ 1/16 ทำการคัดเลือกและประเมินพันธุ์ตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ ตั้งแต่ปี 2532-2548 รวมระยะเวลาการวิจัย 17 ปี
มีทรงพุ่มปานกลางขอบใบเป็นคลื่น ปลายใบแหลม ผิวใบมันสีเขียว (137B) จำนวนผล 22.5 ผล/ข้อ ดอกสีขาวขนาดผล (กว้างxยาว) 1.29x1.48 เซนติเมตร รูปร่างผลกลมรี ปลายผลมนขนาด (กว้างxยาวxหนา) 0.69x0.89x0.37 เซนติเมตร น้ำหนักเมล็ด 17.95 กรัม/100 เมล็ดแห้ง ความยาวกิ่ง 81.7 เซนติเมตร มีจำนวนข้อที่ให้ผลผลิต 13 ข้อผลผลิตเมล็ดกาแฟแห้งเฉลี่ย 9 ปี 3.94 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี อายุเก็บเกี่ยว 11 เดือน มีเปอร์เซ็นต์สารสกัดเนื้อกาแฟ (Extractability) 53.73 เปอร์เซ็นต์ เปอร์เซ็นต์คาเฟอีน (Caffeine) 2.01 เปอร์เซ็นต์
ให้ผลผลิตเมล็ดแห้งเฉลี่ยมากกว่า 2 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี เฉลี่ย 9 ปี ให้ผลผลิต 3.94 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี ซึ่งสูงกว่าพันธุ์ที่เกษตรกรปลูกอยู่ทั่วไปประมาณ 73.8 เปอร์เซ็นต์ เมล็ดได้มาตรฐานคือ มีน้ำหนัก 17.95 กรัมต่อ 100 เมล็ดแห้ง ซึ่งสูงกว่าค่ามาตรฐาน 15 กรัมต่อ 100 เมล็ดแห้งประมาณ 16.4 เปอร์เซ็นต์
เหมาะสำหรับพื้นที่แนะนำในจังหวัดชุมพร