ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช อ้อย
พันธุ์ อู่ทอง 6
วันที่รับรอง 28 มกราคม 2548
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
เป็นอ้อยที่ได้จากการผสมระหว่างพันธุ์แม่ 87-2-973 (อู่ทอง 1 X อีเหี่ยว) กับพันธุ์พ่อ 83-2-888(N 52-219 X CN 1) ปี พ.ศ. 2534 ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี คัดเลือกครั้งที่ 1 ได้ลูกอ้อย 220 โคลน คัดเลือกครั้งที่ 2 ได้ลูกอ้อย 25 โคลน ปี พ.ศ. 2537-2542 ดำเนินการเปรียบเทียบพันธุ์อ้อยเบื้องต้นและเปรียบเทียบมาตรฐานพันธุ์อ้อยที่ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรีและศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง ปีพ.ศ. 2541-2543 เปรียบเทียบ พันธุ์อ้อยในไร่เกษตรกรที่ไร่เกษตรกร จ.กาญจนบุรี จ.ราชบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ จ.ระยอง ปีพ.ศ. 2542-2544 ทดสอบพันธุ์อ้อยในไร่เกษตรกร จ.สุพรรณบุรี จ.กาญจนบุรี จ.กำแพงเพชรและโรงงานน้ำตาลตะวันออก จ.สระแก้ว โดยสรุปทำการคัดเลือกและประเมินพันธุ์ตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2534 – 2547 รวมระยะเวลาการวิจัย 14 ปี
มีทรงกอตั้งตรง สีของลำเมื่อถูกแดดจะมีสีม่วง แต่หากไม่ถูกแดดมีสีเหลืองอมเขียว ขนาดลำ 2.96 เซนติเมตร ข้อค่อนข้างเรียบ มีไขปานกลาง ปล้องทรงกระบอก ตารูปไข่ป้าน ใบยาวและกว้างขนาด ปานกลาง กาบใบสีม่วง ไม่มีขน หูใบสั้น 2 ข้าง คอใบมีสีเขียว รูปสามเหลี่ยมฐานกว้างมาก ออกดอกยาก มีความสูงลำ 299 เซนติเมตร มีจำนวนลำเฉลี่ย 5.03 ลำต่อกอ เมื่อเก็บเกี่ยวจะมีจำนวนลำเฉลี่ย 9,115 ลำต่อไร่ มีจำนวนปล้องต่อลำเฉลี่ย 23 ปล้องต่อลำ อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 11-12 เดือน ค่อนข้างอ่อนแอต่อโรคแส้ดำ และอ่อนแอต่อโรคเหี่ยวเน่าแดง ความหวานเฉลี่ย 13.59 ซีซีเอส ผลผลิตน้ำหนักอ้อยปลูก 21.29 ตันต่อไร่ อ้อยตอ 1 19.51 ตันต่อไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 18.04 ตันต่อไร่ ผลผลิตน้ำตาลอ้อยปลูก 2.73 ตันซีซีเอสต่อไร่ อ้อยตอ 1 2.80 ตันซีซีเอสต่อไร่
ให้ผลผลิตน้ำหนักเฉลี่ย 18.04 ตันต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์อู่ทอง 1 (15.91 ตันต่อไร่) ร้อยละ 13 และให้ผลผลิตน้ำตาลเฉลี่ย 2.53 ตันซีซีเอสต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์อู่ทอง 1 (2.01 ตันซีซีเอสต่อไร่) ร้อยละ 26 มีความหวานเฉลี่ย 13.54 ซีซีเอส สูงกว่าพันธุ์อู่ทอง 1 (12.65 ซีซีเอส) ร้อยละ 7 ในดินร่วนปนทราย เขตมีน้ำเสริม
ควรปลูกในสภาพไร่ที่มีดินร่วนปนทรายเขตมีน้ำเสริมในภาคตะวันตกที่ อ.จอมบึง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี และอ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
ไม่ควรปลูกในพื้นที่ลุ่ม มีน้ำมาก เนื่องจากจะทำให้อ้อยเจริญเติบโตเร็ว ล้มง่าย และควรหลีกเลี่ยงการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนอัตราสูงเพราะจะทำให้อ้อยล้มง่าย