ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ปาล์มน้ำมัน
พันธุ์ ลูกผสมสุราษฏร์ธานี 6
วันที่รับรอง 26 มกราคม 2548
ประเภทการรับรอง พันธุ์แนะนำ
ปาล์มน้ำมันคู่ผสมหมายเลข 46 เป็นคู่ผสมที่ได้จากการผสมข้ามระหว่างสายพันธุ์พ่อเทเนอราต่อฟิสิเฟอรา DAM 585 : 343 T (DAMI T) และสายพันธุ์แม่ดูรา DAM 564 : 693 D ปลูกทดสอบคู่ผสมหมายเลข 46 เปรียบเทียบกับคู่ผสมอื่น ๆ ที่นำเข้ามาพร้อมกันจำนวน 12 คู่ผสม และพันธุ์มาตรฐาน 142 ที่ศูนย์วิจัยปาล์มสุราษฏร์ธานี ทำการคัดเลือกและประเมินพันธุ์ตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 – 2543 รวมระยะเวลาการวิจัย 12 ปี
เป็นพันธุ์ลูกผสมเทเนอราอยู่ในกลุ่มลูกผสม Deli x DAMI อายุการออกดอกปานกลาง ประมาณอายุ 18 เดือนหลังจากปลูก อายุการเก็บเกี่ยวหลังจากผสมเกสร ประมาณ 5-6 เดือน ทะลายจึงสุก เมื่อเก็บเกี่ยวได้ทะลายมีลักษณะทรงพุ่มขนาดปานกลาง รูปร่างทะลายมีลักษณะปลายแหลม เมื่ออายุ 9 ปี จะน้ำหนักทะลายปานกลางเฉลี่ย 14.1 กิโลกรัมต่อทะลาย
1.)ผลผลิตทะลายสดเฉลี่ย 2,989 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี สูงกว่าพันธุ์มาตรฐาน 142 ประมาณ 15.5 เปอร์เซ็นต์ หรือ 132.4 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี เปรียบเทียบกับพันธุ์มาตรฐาน 142 ซึ่งให้ผลผลิตทะลายสด 2,613 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี หรือ 114.6 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี 2.)ผลผลิตน้ำมันดิบเฉลี่ย 726.4 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี สูงกว่าพันธุ์มาตรฐาน 142 ซึ่งให้ผลผลิตประมาณ 6.9 เปอร์เซ็นต์ เปรียบเทียบกับพันธุ์มาตรฐาน 142 ซึ่งให้ผลผลิตน้ำมันดิบ 679.4 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี 3.)เปลือกนอกสดต่อผล 86.3 เปอร์เซ็นต์ สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน กะลาต่อผล 6.7เปอร์เซ็นต์ ซึ่งบางกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ควรปลูกในพื้นที่เหมาะสมสำหรับปาล์มน้ำมัน ของพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันในภาคใต้
เนื่องจากเป็นลูกผสม ชั่วรุ่นที่1 (F1) จึงไม่สามารถนำเมล็ดที่ได้ไปทำพันธุ์เพื่อปลูกต่อไปได้