ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ปาล์มน้ำมัน
พันธุ์ ลูกผสมสุราษฏร์ธานี 5
วันที่รับรอง 26 มกราคม 2548
ประเภทการรับรอง พันธุ์แนะนำ
เป็นปาล์มน้ำมันคู่ผสมหมายเลข 20 ที่ได้จากการผสมข้ามระหว่างสายพันธุ์พ่อเทเนอรา/ฟิสิเฟอรา IRH 630 : 314 T (Nigeria) และสายพันธุ์แม่ดูรา HC 133 : 1288D ที่ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี ทำการคัดเลือกและประเมินพันธุ์ตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532–2543 รวมระยะเวลา การวิจัย 12 ปี
เป็นพันธุ์ลูกผสมเทเนอราอยู่ในกลุ่มลูกผสม Deli X Nigeria มีทรงพุ่มขนาดปานกลางรูปร่างทะลายมีลักษณะค่อนข้างกลม เมื่ออายุน้ำหนักทะลายปานกลางเฉลี่ย 14.6 กิโลกรัมต่อทะลาย ใบเป็นใบประกอบรูปขนนก
1.)ผลผลิตทะลายสดเฉลี่ย 2,839 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี (หรือ 124.5 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี) สูงกว่าพันธุ์มาตรฐาน 142 ประมาณ 8.7 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งให้ผลผลิตทะลายสดเฉลี่ย 2,613 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี (หรือ 114.6 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี) 2.)ผลผลิตน้ำมันดิบเฉลี่ย 732.4 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี สูงกว่าพันธุ์มาตรฐาน 142 ซึ่งให้ผลผลิตน้ำมันดิบ 679.4 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี 3.)ลักษณะต้นสูงปานกลางโดยเมื่ออายุ 9 ปีมีความสูง 266 เซนติเมตร ซึ่งจะเตี้ยกว่าพันธุ์มาตรฐาน 142 ที่มีความสูง 308 เซนติเมตร
ควรปลูกในพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับปาล์มน้ำมัน ของพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันในภาคใต้
เนื่องจากเป็นลูกผสม ชั่วที่รุ่น1 (F1) จึงไม่สามารถนำเมล็ดที่ได้ไปทำพันธุ์เพื่อปลูกต่อไปได้