ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ปาล์มน้ำมัน
พันธุ์ ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 4
วันที่รับรอง 26 มกราคม 2548
ประเภทการรับรอง พันธุ์แนะนำ
เป็นปาล์มน้ำมันคู่ผสมหมายเลข 48 ที่ได้จากการผสมข้ามระหว่างสายพันธุ์พ่อเทเนอรา / ฟิสิเฟอรา CAM237: 666T (Ekona T) และสายพันธุ์แม่ดูรา DAM563 : 391D (Deli Dura) ที่ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี โดยทำการคัดเลือกและประเมินพันธุ์ตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2531 – 2544 รวมระยะเวลาการวิจัย 14 ปี
มีทรงพุ่มขนาดปานกลาง ความสูงของลำต้น 43.7 และ 250 เซนติเมตร เมื่อปาล์มน้ำมันมีอายุ 5 ปี และ 9 ปี ตามลำดับ อายุการออกดอกประมาณ 18 เดือน หลังจากปลูก อายุการเก็บเกี่ยวหลังจากผสมเกสรประมาณ 5 – 6 เดือน ทะลายจะสุกสามารถเก็บเกี่ยวได้ โดยทะลายมีรูปร่างทรงปิรามิด น้ำหนักทะลายเฉลี่ย 17.4 กิโลกรัมต่อทะลาย เมื่ออายุ 9 ปี มีก้านทะลายยาว ผลขนาดกลาง มีรูปร่างค่อนข้างยาว มีผลเมื่อดิบเป็นสีดำเมื่อสุกเป็นสีแดงส้ม มีกะลาบาง 7.47 เปอร์เซ็นต์ เนื้อในหนา 8.53 เปอร์เซ็นต์
ให้ผลผลิตทะลายปาล์มสูงสุด 3,060 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี (ผลผลิตเฉลี่ย 8 ปี) สูงกว่าพันธุ์มาตรฐาน 142 ประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์ และต่ำกว่าพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสม สุราษฎร์ธานี 1 และ 2 เพียง 1 และ 7 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ให้จำนวนทะลายสูง 12 ทะลายต่อต้นต่อปี มีกะลาบางเพียง 7 เปอร์เซ็นต์ ส่วนพันธุ์มาตรฐาน 142 มีกะลาต่อผล 10 เปอร์เซ็นต์ (โดยน้ำหนัก)
ควรปลูกในพื้นที่เหมาะสม และเหมาะสมปานกลาง ของพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน
เนื่องจากเป็นพันธุ์ลูกผสมชั่วรุ่นที่ 1 จึงไม่สามารถนำเมล็ดที่ได้ไปปลูกเพื่อทำพันธุ์ได้