ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ถั่วเขียวผิวดำ
พันธุ์ ชัยนาท 2
วันที่รับรอง 25 มกราคม 2548
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์ KAB4 กับพันธุ์ PLU1131 ตั้งแต่ปลายฤดูฝนปี 2532 ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาทโดยได้ทำการคัดเลือกและประเมินพันธุ์ตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ ตั้งแต่ปี 2532-2546 รวมระยะเวลาการวิจัย 15 ปี
มีโคนต้นอ่อนสีม่วง ใบย่อยใบกลางมีรูปร่างคล้ายรูปไข่ มีความยาว 7.6 เซนติเมตร ความกว้าง 6.1 เซนติเมตร ความยาวก้านใบ 10.9 เซนติเมตร มีขนบนและใต้ใบ ใบสีเขียว ก้านใบ สีเขียวอมม่วง กลีบดอกสีเหลืองเข้ม และมีขนที่ฝักแก่ ฝักแก่มีลักษณะกลม เมล็ดรูปไข่ และมีสีดำ
1.)ให้ผลผลิตสูงเฉลี่ย 251 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์พิษณุโลก 2 ร้อยละ 17 2.)ขนาดเมล็ดใหญ่ตรงตามความต้องการของตลาดโดยให้น้ำหนัก 1,000 เมล็ดเฉลี่ย 59.8 กรัม สูงกว่าพันธุ์พิษณุโลก 2 ร้อยละ 16 3.)เหมาะสำหรับการเพาะถั่วงอก โดยให้น้ำหนักสดของถั่วงอกสูงและมีรสชาติหวานมากกว่า พันธุ์พิษณุโลก 2 4.)ลำต้นตั้งตรงและแข็งแรง มีการหักล้มของลำต้นน้อยกว่าพันธุ์พิษณุโลก 2 5.)อายุการเก็บเกี่ยวสั้น ใกล้เคียงกับพันธุ์พิษณุโลก 2 6.)ความสูงของลำต้นจากพื้นดินถึงข้อที่สอง สูงกว่าพันธุ์พิษณุโลก 2 ทำให้สะดวกในการเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องจักรกล
เหมาะสำหรับปลูกในสภาพการผลิตพืชไร่ทั่วไป
ไม่ควรปลูกในปลายฤดูฝน (หลังเดือนกันยายน) เนื่องจากจะทำให้เมล็ดมีสีดำไม่สนิทและมีเมล็ดมีสีดำแดง เช่นเดียวกับพันธุ์พิษณุโลก 2