ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ถั่วเหลือง
พันธุ์ ขอนแก่น
วันที่รับรอง 19 มกราคม 2547
ประเภทการรับรอง พันธุ์แนะนำ
ถั่วเหลืองพันธุ์ PB-HST มีขั้นตอนการปรับปรุงดังพันธุ์ต่อไปนี้ ปี 2529 อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ สุขสันต์ สุทธิผลไพบูลย์ ได้รวบรวมพันธุ์ถั่วเหลืองจากตลาดนิคมพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ปี2530 – 2534 นำพันธุ์ถั่วเหลืองที่รวบรวมมาปลูกคัดเลือกให้มีความสม่ำเสมอของสายพันธุ์ 10 ฤดูปลูก ที่โครงการไร่นาตัวอย่างห้วยสีทน จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2535 ทำการเปรียบเทียบเบื้องต้น 2 ฤดูปลูก ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น ปี 2536 – 2539 ทำการเปรียบเทียบในท้องที่ 8 ฤดูปลูก ที่ศูนย์วิจัย พืชไร่ขอนแก่น สถานีทดลองพืชไร่มหาสารคาม และสถานีทดลองพืชไร่เลย ปี 2540 – 2542 ทำการเปรียบเทียบในไร่เกษตร 6 ฤดูปลูก ที่ไร่เกษตรกรอำเภอเมือง และอำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่นและอำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ปี 2543 – 2545 ทำการทดลองพันธุ์ในไร่เกษตรกร 6 ฤดูปลูก ที่ไร่เกษตรกร อำเภอเมือง อำเภอภูผาม่าน และอำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น และอำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
ลักษณะต้นไม้ทอดยอด ต้นอ่อนมีโคลนสีม่วง ความสูง 52-58 เซนติเมตร แตกกิ่ง 2-3 กิ่งต่อต้น ดอกสีม่วง เปลือกเมล็ดสีเหลืองขนสีน้ำตาล รูปร่างเมล็ดค่อนข้างรี ตาของเมล็ด (chillum) มีสีน้ำตาลแดงเข้ม การออกดอก 35-40 วัน อายุการเก็บเกี่ยว 92-95 วัน จำนวนฝัก 32-40 ฝักต่อต้น น้ำหนัก 14-16 กรัมต่อ100 เมล็ด ผลผลิตเฉลี่ย 312 กิโลกรัมต่อไร่ ฤดูแล้งผลผลิต 356 กิโลกรัมต่อไร่ ฤดูฝน 274 กิโลกรัมต่อไร่ เปอร์เซ็นต์ โปรตีน 39.2-39.9 เปอร์เซ็นต์ เปอร์เซ็นต์น้ำมัน 16.7-18.0 เปอร์เซ็นต์
ให้ผลผลิตเฉลี่ย 312 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์ สจ.5 และเชียงใหม่ 60 ร้อยละ 16 และ 12 ตามลำดับ ในฤดูแล้งให้ผลผลิตสูง 356 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์ สจ.5 ซึ่งให้ผลผลิตเฉลี่ยเท่ากับ เชียงใหม่ ร้อยละ17
เหมาะสำหรับปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการปลูกฤดูแล้งที่มีการใช้น้ำชลประทาน
ถั่วเหลืองพันธุ์ขอนแก่นจะให้ผลผลิตแปรปรวนและต่ำลง เมื่อปลูกในฤดูฝนที่มีการกระจายตัวของฝนไม่สม่ำเสมอ