ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช อ้อยเคี้ยว
พันธุ์ สุพรรณบุรี 72
วันที่รับรอง 17 มกราคม 2547
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
อ้อยเคี้ยวสุพรรณบุรี 2 คัดเลือกได้จากการผสมเปิดอ้อยเคี้ยวเมอริชาดโคลนพันธุ์ A2 ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี ปี พ.ศ.2538 ทำการคัดเลือก ครั้งที่ 1,2 พ.ศ.2539-2540 เปรียบเทียบเบื้องต้น เปรียบเทียบมาตรฐาน เปรียบเทียบท้องถิ่น และทำการทดสอบศึกษาคุณภาพผลผลิต ความต้านทานต่อโรคและแมลง และการตอบสนองต่อปุ๋ยช่วงปีพ.ศ.2541-2546 ได้พันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์ เมอริชาด 1.9 เท่า
ลำต้นสีเขียวอมเหลือง ปล้องทรงกระบอก ขนาดลำ 2.9 เซนติเมตร ยาว 270 เซนติเมตร มีร่องเหนือตา ข้อคอดเล็กน้อย รูปร่างตาเป็นรูปกลม วงเจริญสีเหลืองนูนจุดราก 3 แถว ไม่เป็นระเบียบใบขนาดกลางปลายโค้งอายุเก็บเกี่ยว 9 เดือน
ผลผลิตเนื้ออ้อย 6.3 ตันต่อไร่ ถ้าความหวาน 19.3 บริกซ์ มีจานวน 13,260 ลำต่อไร่ การไว้ตออ้อยดี ให้ผลผลิตอ้อยตอ 16.3 ตันต่อไร่ น้ำอ้อยสีเหลืองอมเขียว รสชาติหวานหอม ผลผลิตน้ำอ้อย 4,900 ลิตรต่อไร่ ต้านทานต่อโรคลำต้นเน่าแดง โรคใบขาว และโรค แส้ดำในสภาพธรรมชาติ และค่อนข้างต้านทานต่อหนอนกออ้อย
พื้นที่ดินร่วนเหนียว ดินร่วนปนทรายที่สามารถให้น้ำได้
อ่อนแอต่อโรคลำต้นเน่าแดง ในสภาพที่มีการปลูกเชื้อโรค