ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช งาดำ
พันธุ์ อุบลราชธานี 3
วันที่รับรอง 17 มกราคม 2547
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
งาดำพันธุ์อุบลราชธานี 3 ได้จากการคัดเลือกพันธุ์ลูกผสมชั่วที่ 26 ที่มีลักษณะไม่ทอดยอดจากประเทศอิสราเอล โดยทำการคัดเลือกพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี ปี พ.ศ.2530-2532 ทำการเปรียบเทียบพันธุ์ระหว่างปีพ.ศ.2533-2538 และทำการทดสอบในไร่เกษตรกรปีพ.ศ.2539-2541 ได้งาดำทีให้ผลผลิตสูง ขนาดเมล็ดโตกว่างาดำพื้นเมือง และมีสารต้านอนุมูลอิสระ
ต้นสีเขียว ทรงต้นทอดยอดสูง 149.7 เซนติเมตร มีจำนวน 3-5 กิ่งต่อต้น จำนวนฝักต่อต้น 33.5 ฝัก เมล็ดสีดำ ดอกสีขาว อายุออกดอก 30-32 วัน อายุเก็บเกี่ยว 80-85 วัน น้ำหนัก 1,000 เมล็ด 3.03 กรัม สารต้านอนุมูลอิสระ 12,813 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม มีเปอร์เซ็นต์น้ำมันและธาตุแคลเซียม 49.9 และ 0.73 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ
ผลผลิตเฉลี่ย 135 กิโลกรัมต่อไร่ จากการทดสอบในศูนย์ในไร่เกษตรกรให้ผลผลิต 102 กิโลกรัมต่อไร่ขนาดเมล็ดโตกว่างาดำ พื้นเมือง มีปริมาณธาตุอาหารที่จำเป็นต่อมนุษย์สูงกว่างาดำพื้นเมืองพันธุ์นครสวรรค์ และสารต่อต้านการเกิดอนุมูลอิสระสูงกว่างาดำนครสวรรค์ ร้อยละ 8 ปรับตัวกับสภาพการปลูกได้ดี โดยมีความสม่ำเสมอในการให้ผลผลิต
สามารถใช้เป็นพันธุ์ปลูกได้ทั่วไปในสภาพการผลิตงาของประเทศ
ไม่ต้านทานโรคเน่าดำ เช่นเดียวกับงาดำพื้นเมืองพันธุ์นครสวรรค์