ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ถั่วลิสง
พันธุ์ ขอนแก่น 6
วันที่รับรอง 20 มกราคม 2547
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
ถั่วลิสงสายพันธุ์ KKFC4008-5 เป็นพันธุ์ได้จากการคัดเลือกลูกชั่วที่ 3 ของประชากร (ICGX-930132-F3) เกิดจากคู่ผสม [(ICGV88361 x ICGV88390)] x MACAN ที่สร้างขึ้นโดยสถาบันวิจัยพืชนานาชาติเขตร้อนกึ่งแห้งแล้ง (ICRISAT) ซึ่งศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น นำเข้ามาตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 เพื่อคัดเลือกหรือปรับปรงพันธุ์ถั่วลิสงให้มีเมล็ดโต ทำการคัดเลือกและประเมินพันธุ์ตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ โดยศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น ตั้งแต่ปีพ.ศ.2538-2546 คัดเลือกได้สายพันธุ์ที่มีขนาดเมล็ดโต อายุเก็บเกี่ยวสั้น และต้านทานโรคยอดไหม้
ลำต้นสีเขียว ลักษณะทรงพุ่มตั้ง ดอกสีเหลือง ใบรีขอบขนาน ติดฝักเป็นกระจุกที่โคนต้น เส้นลายฝักเป็นลายทาง ความลึกบนเปลือกฝักปานกลาง เยื่อหุ้มเมล็ดสดสีชมพู อายุดอก 21-25 วัน อายุเก็บเกี่ยว 119 วัน จำนวน 21.3 ฝักต่อหลุม ความยาวฝัก 36.0 มิลลิเมตร น้ำหนัก 100 เมล็ด 82.8 กรัม การกะเทาะ 67.4 เปอร์เซ็นต์
ผลผลิตฝักแห้ง 411 กิโลกรัมต่อไร่ ขนาดเมล็ดโตใกล้เคียงกับพันธุ์ขอนแก่น 60-3 ให้ผลผลิตสูงกว่าและมีการปรับตัวในสภาพแวดล้อมดีกว่าพันธุ์ขอนแก่น 60-3 อายุเก็บเกี่ยวสั้นกว่าพันธุ์ขอนแก่น 60-3 ประมาณ 6 วัน ต้านทานโรคยอดไหม้ และทนทานต่อโรคราสนิม โรคใบจุดสีดำ
สามารถปลูกได้ในสภาพทั่ว ๆไปในฤดูฝน และในแหล่งชลประทานในฤดูแล้ง
อ่อนแอต่อโรคโคนเน่าขาด ซึ่งเกิดจากเชื้อรา Aspergillus niger และเมล็ดที่มีอายุหลังเก็บเกี่ยวไม่ครบ 4 สัปดาห์ หากนำไปปลูกต้องคลุกเมล็ดด้วย อีเทรล ก่อนปลูก