ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ไหม
พันธุ์ ไหมไทยลูกผสมสกลนคร 2
วันที่รับรอง 18 มกราคม 2547
ประเภทการรับรอง พันธุ์แนะนำ
ไหมไทยลูกผสมสกลนคร 2 เป็นไหมลูกผสมที่เกิดจากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างไหมไทยพันธุ์ SP1 กับไหมต่างประเทศพันธุ์ SB7 โดยทำการปรับปรุงพันธุ์ปี พ.ศ.2533-2537 ที่สถานีทดลองหม่อนไหมสกลนคร ทำการคัดเลือกแม่พันธุ์และพ่อพันธุ์ให้สามารถคัดแยกเพศได้ไนระยะหนอนไหม ปี พ.ศ.2538-2542 ทำการเปรียบเทียบพันธุ์คัดเลือกพันธุ์ได้พันธุ์ดี
ไข่ไหมสีขาวอมเหลือง ลำตัวหนอนไหมเพศเมียมีลาย เพศผู้สีขาวปลอด ขนาดลำตัว 1.0x7.5 เซนติเมตร รูปร่างรังไหมคล้ายฝัก ถั่วลิสง ขนาดรังไหม 1.7x4.0 เซนติเมตร รังไหมและเส้นใยสีเหลือง น้ำหนักหนอนไหมโตเต็มที่ 10 ตัว 41.75 กรัม การฟักไข่ 92.93 เปอร์เซ็นต์ ดักแด้สมบูรณ์ 88.41 เปอร์เซ็นต์ ขนาดเส้นใย 2.83 ดีเนียร์
ต้านทานเชื้อ NPV สามารถแยกเพศได้ในระยะหนอนไหม ทำให้สะดวกต่อการผลิตไข่ไหม จำนวนไข่ไหม 530 ฟองต่อแม่ น้ำหนักรังสด 2.05 กรัม เส้นไหมยาว 1,046 เมตรต่อรัง เปอร์เซ็นต์การสาวไหมง่าย 77.00 เปอร์เซ็นต์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในแหล่งที่มีปัญหาโรคแกสเซอรี่ (โรคเต้อ)
โรงไหมพร้อมอุปกรณ์ต้องแยกจากที่อยู่อาศัย สามารถทำความสะอาดโรงเลี้ยงและอุปกรณ์ได้อย่างดี ทั้งก่อนเเละหลังการเลี้ยงไหม