ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ข้าวเจ้า
พันธุ์ ข้าวหลวงสันป่าตอง
วันที่รับรอง 25 มกราคม 2547
ประเภทการรับรอง พันธุ์แนะนำ
ข้าวหลวงสันป่าตอง (SPTC9701-B-47) เป็นข้าวนาสวนที่สูง ได้มาจากการเก็บรวบรวมพันธุ์จาก บ้านปางม่วง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ซึ่งอยู่บนพื้นที่สูง 925 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล โดยสถานีทดลองข้าวสันป่าตอง เมื่อปีพ.ศ.2540 และนำมาปลูกคัดเลือกพันธุ์ ทดสอบพันธุ์ และวิเคราะห์คุณภาพ ระหว่างปีพ.ศ. 2541-2542 และทดสอบผลผลิตในนาเกษตรกรปี พ.ศ.2542-2543
ทรงกอตั้ง ต้นแข็งไม่ล้ม สูงประมาณ 142 เซนติเมตร คอรวงยาวรวงยาวจับกันแน่น ออกดอกประมาณ 75 เปอร์เซ็นต์ ช่วงวันที่ 15-17 ตุลาคม จำนวนรวงเฉลี่ย 190 รวงต่อตารางเมตร จำนวนเมล็ดดีต่อรวงเฉลี่ย 144 เมล็ด ข้าวกล้องสีน้ำตาลอ่อน ข้าวเปลือก 100 เมล็ด หนัก 34.1 กรัม ข้าวเปลีอกต่อถังหนัก 10.40 กิโลกรัม ระยะพักตัวของเมล็ด 1 สัปดาห์ เป็นข้าวนุ่ม มีปริมาณอมิโลส 14.26 เปอร์เซ็นต์
ผลผลิตสูงเฉลี่ย 582 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์ขามเหนี่ย ที่เกษตรกรนิยมปลูกร้อยละ 52 คุณภาพการหุงต้มดี ข้าวสุกเหนียวนุ่ม รสชาติดีตรงตามความต้องการของเกษตรกรและผู้บริโภคระดับท้องถิ่น ทนทานต่ออากาศหนาวเย็นบนพื้นที่สูง
ปลูกในสภาพนาที่สูงไม่เกิน 1,000 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลในภาคเหนือตอนบน
ไม่ต้านทานแมลงบั่ว