ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ข้าวเจ้า
พันธุ์ เข็มทองพัทลุง
วันที่รับรอง 25 มกราคม 2547
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
ข้าวเจ้าพันธุ์เข็มทองพัทลุง (PTLC97001-4-2) ได้จากการรวบรวมพันธุ์ข้าวเข็มทองท้องถิ่นในปีพ.ศ.2540 นำมาปลูกคัดเลือก ปลูกเปรียบเทียบผลผลิต และทดสอบคุณภาพ ตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ระหว่างปีพ.ศ.2542-2546 ที่ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้พันธุ์ที่มีคุณสมบัติทางกายภาพ และคุณสมบัติทางการหุงต้มดีกว่าพันธุ์พื้นเมืองท้องถิ่น
ข้าวไวต่อช่วงแสง ทรงกอตั้งตรง สูงประมาณ 186 เซนติเมตร คอรวงยาว รวงแน่นปานกลาง ระแง้ถี่ ออกดอกประมาณ วันที่ 14 มกราคม ระยะพักตัวของเมล็ด 2 สัปดาห์ จำนวนรวงต่อตารางเมตรเฉลี่ย 162 รวง จำนวนเมล็ดดีต่อรวง เฉลี่ย 287 เมล็ด น้ำหนักข้าวเปลือก 100 เมล็ด 2.05 กรัม น้ำหนักข้าวเปลือกต่อถัง 10.86 กิโลกรัม ปริมาณอมิโลส 23.30 เปอร์เซ็นต์
ให้ผลผลิตสูง เฉลี่ย 529 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์เล็บนกปัตตานี ร้อยละ 16 ลักษณะต้นแข็งไม่ล้ม ต้านทานโรคขอบใบแห้งดีกว่าพันธุ์เล็บนกปัตตานี
พื้นที่ภาคใต้ที่ปลูกข้าวนาปีในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง
ไม่ต้านทานโรคไหม้ในสภาพเรือนทดลอง