ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ข้าวเจ้า
พันธุ์ เจ้าลีซอสันป่าตอง
วันที่รับรอง 25 มกราคม 2547
ประเภทการรับรอง พันธุ์แนะนำ
ข้าวไร่พันธุ์เจ้าลีซอสันป่าตอง(SPTC80279-3) คัดได้จากการเก็บรวบรวมพันธุ์จาก อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ โดยสถานีทดลองข้าวสันป่าตอง ในปี พ.ศ.2522 และระหว่างปี พ.ศ.2523-2537 ทำการคัดเลือกศึกษาพันธุ์ เปรียบเทียบผลผลิต และวิเคราะห์คุณสมบัติของเมล็ดทางกายภาพและทางเคมีและปีพ.ศ.2537-2545 ทำการปลูกเปรียบเทียบผลผลิตในนาเกษตรกร ที่จังหวัดน่าน จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ทรงกอตั้งตรงไม่ล้ม สูงประมาณ 145 เซนติเมตร คอรวงสั้น รวงยาวเฉลี่ย 24 เซนติเมตร ระแง้ถี่ รวงแน่น เฉลี่ย 135 รวงต่อตารางเมตร จำนวนเมล็ดดี 151 เมล็ดต่อรวง ออกดอกประมาณวันที่ 16 กันยายน ข้าวเปลือก 100 เมล็ด หนัก 34.5 กรัม น้ำหนักข้าวเปลือกต่อถัง 11.15 กิโลกรัม ระยะพักตัวของเมล็ด 4 สัปดาห์ เป็นข้าวนุ่ม มีปริมาณอมิโลส 16.07 เปอร์เซ็นต์
ให้ผลผลิตเฉลี่ย 391 กิโลกรัมต่อไร่ ต้านทานต่อโรคไหม้ คุณภาพการสีดี ให้เปอร์เซ็นต์ต้นข้าวและข้าวเต็มเมล็ดดีกว่าข้าวไร่พันธุ์เจ้าฮ่อ ร้อยละ 6 ข้าวสุกนุ่ม
สามารถปลูกได้ในที่ราบและที่สูง พื้นที่สภาพไร่ภาคเหนือตอนบนระดับความสูงไม่เกิน 1,000 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง
ค่อนข้างอ่อนแอต่อเพลี้ยกระโดดหลังขาวในสภาพไร่นา