ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ข้าวเจ้า
พันธุ์ พิษณุโลก 3
วันที่รับรอง 09 มกราคม 2546
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
ข้าวเจ้าพันธุ์พิษณุโลก 3 ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์ข้าว กข 27 กับพันธุ์เหลืองอ่อน 29 อาบรังสีสายพันธุ์ LA29'73-NF1U-14-3-1-1 ในปีพ.ศ.2525 และปลูกลูกผสมชั่วที่ 1 ในปีพ.ศ.2526 ที่สถานีทดลองข้าวสุพรรณบุรี แลัวนำมาปลูกคัดเลือกที่ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ตั้งแต่ชั่วที่ 2-4 ในปี พ.ศ.2527-2529 ได้สายพันธุ์ SPRLR82129-PSL-148-3-2 นำเข้าศึกษาพันธุ์เปรียบเทียบผลผลิตภายในสถานี ระหว่างสถานี และในนาเกษตรกร และทดสอบการตอบสนองปุ๋ยไนโตรเจนในปี พ.ศ.2530-2542
เป็นข้าวไวต่อช่วงแสง อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 1-10 ธันวาคม ต้นสูงประมาณ 167 เซนติเมตร ทรงกอค่อนข้างตั้ง ลำต้นแข็ง ใบสีเขียวแคบ ช่วงเก็บเกี่ยวใบแก่ช้า รวงยาวค่อนข้างแน่น ระแง้ถี่มาก คอรวงยาวมาก ข้าวเปลือกสีฟาง มีขนสั้นบนเปลือกเมล็ด รูปร่างข้าวกล้องยาวเรียว น้ำหนักข้าวเปลือก 100 เมล็ด 2.93 กรัม ข้าวสุกค่อนข้างอ่อนนุ่ม ปริมาณอมิโลส 23.6 เปอร์เซ็นต์ ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 9 สัปดาห์
ผลผลิตเฉลี่ย 604 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์ กข 27 และขาวตาแห้ง 17 13 และ 21 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับมี อมิโลส 23.65 เปอร์เซ็นต์ ข้าวเมื่อหุงสุกแล้วค่อนข้างอ่อนนุ่ม ต้านทานเชื้อโรคไหม้ในภาคกลางได้ดีกว่า กข 27 และขาวตาแห้ง 17
พื้นที่ลุ่มนาน้ำฝน ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ที่ต้องการข้าวอายุปานกลางสำหรับเป็นทางเลือกของเกษตรกรที่ปลูกข้าวพันธุ์ กข 27 และขาวตาแห้ง 17
ไม่ต้านทานเชื้อโรคไหม้ในบางพื้นที่ ไม่ต้านทานโรคขอบใบแห้ง แมลงบั่ว และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล