ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ถั่วลิสง
พันธุ์ ขอนแก่น
วันที่รับรอง 09 มกราคม 2546
ประเภทการรับรอง พันธุ์แนะนำ
ถั่วลิสงฝักต้มพันธุ์ขอนแก่น เป็นพันธุ์ที่นำเข้ามาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2528 เพื่อศึกษาลักษณะพันธุ์ในปี พ.ศ.2536 ทำการประเมินผลผลิตและคุณสมบัติ เพื่อฝักต้ม ตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ตั้งแต่ปี พ.ศ.2536-2544 โดยศึกษาพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น ปี พ.ศ.2544 ประเมินผลการยอมรับของเกษตรกรและตลาดถั่วลิสงต้มในแหล่งปลูกต่าง ๆ
ทรงพุ่มแคบ ลำต้นสีเขียวอมแดง ดอกสีเหลือง มีดอกทุกข้อบนกิ่ง ติดฝักเป็นกระจุกที่โคนต้น ลายบนเปลือกฝักค่อนข้างเรียบ ฝักคอดน้อย เยื่อหุ้มเมล็ดสีแดง อายุออกดอก 21-25 วัน อายุเก็บเกี่ยวฝักสด 80-85 วัน จำนวนฝักต่อหลุม 18 ฝัก ฝักขนาด 26.4x12.6 มิลลิเมตร น้ำหนัก 100 เมล็ด 41.9 กรัม โปรตีนและน้ำมัน 22.6 และ 54.5 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ
ฝักยาว ตรง จำนวนฝักที่มี 3-4 เมล็ด มีมากถึง 44 เปอร์เซ็นต์ มากกว่าพันธุ์กาฬสินธุ์ 1 ซึ่งมีเพียง 31 เปอร์เซ็นต์ เปลือกฝักค่อนข้างเรียบ ทำให้ล้างฝักสดให้สะอาดได้ง่าย มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีแดง ซึ่งเป็นที่นิยมของตลาดถั่วต้มในประเทศไทย ให้ผลผลิตฝักแห้งสูงกว่าพันธุ์กาฬสินธุ์ 1 ประมาณ 7 เปอร์เซ็นต์ คือผลผลิตฝักแห้งเฉลี่ย 210 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตฝักสด 405 กิโลกรัมต่อไร่
เหมาะสำหรับปลูกในแหล่งการผลิตเพื่อใช้ประโยชน์ในรูปถั่วลิสงต้ม โดยเฉพาะแหล่งปลูกภาคกลางเช่นจังหวัดสระบุรี
อ่อนแอต่อโรคลำต้นเน่าหรือโคนเน่าขาว ที่เกิดจากเชื้อรา Sclerotium rolfsii ซึ่งเป็นสาเหตุ ทำให้ผลผลิตของถั่วลิสงลดลง เมื่อพบโรคระบาดในระยะออกดอกถึงติดฝัก ใช้สารผสมเมตาแลกซิล+แมนโคเซบ(8%+64% ดับบลิวพี) 15-20 กรัม หรือ โพรพิโคนาโซล (25% อีซี) 12-15 มิลลิลิตร หรือไอโปรไดโอน (50% ดับบลิวพี) 40 กรัม ผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นลงดินบริเวณโคนต้น 2-3 ครั้ง ห่างกัน 10 วัน