ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ปอกระเจา
พันธุ์ โนนสูง 1
วันที่รับรอง 01 มกราคม 2523
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
ปีพ.ศ.2515 ได้นำปอพันธุ์ เจอาร์โอ 7835 มาจากประเทศอินเดียซึ่งเป็นลูกผสมระหว่างพันธุ์ เจอาร์โอ 632 และพันธุ์ ซูดานกรีน นำมาคัดเลือกพันธุ์บริสุทธิ์และทดสอบผลผลิตที่สถานีทดลองพืชไร่โนนสูง พบว่าพันธุ์นี้เหมาะที่จะปลูกในสภาพดินดี และมีการกระจายของฝนสม่ำเสมอจะให้ผลผลิตสูง
ลำต้นสีเขียวไม่มีหนามสูง 2-5 เมตร เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วใบสีเขียวยาวรี คล้ายใบพู่ระหง ดอกสีเหลืองขนาดเล็กแต่ขนาดใหญ่กว่าปอกระเจาฝักกลม ออกดอกแรกเมื่ออายุประมาณ 117 วันหรือปลายเดือนสิงหาคม เมล็ดสีเทาน้ำเงิน น้ำหนัก 1,000 เมล็ดหนัก 2 กรัม เก็บเกี่ยวเพื่อเส้นใยเมื่อปอติดฝักอ่อน หรืออายุ 135-145 วัน และเก็บเกี่ยวเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์เมื่ออายุ 175-180 วัน ไวต่อแสงในช่วงวันสั้น
อายุสั้น ผลผลิตสูง 352 กิโลกรัมต่อไร่ เส้นใยสีขาวและเหนียวนุ่ม ละเอียดมีเปอร์เซ็นต์เส้นใยสูงไม่แตกกิ่ง และสามารถปลูกในสภาพดินเลวได้ ทนทานต่อการหักล้มได้ดี ต้านทานไรขาว และต้านทานโรคเน่าปานกลาง
ปลูกปลายเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม
ไม่ต้านทานไส้เดือนฝอยรากปม