ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช งาขาว
พันธุ์ อุบลราชธานี 2
วันที่รับรอง 31 มกราคม 2546
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
งาขาวพันธุ์อุบลราชธานี 2 คัดได้จากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างพันธุ์มหาสารคาม 60 และ Terrass 77 ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี เมื่อปีพ.ศ.2529 ปีพ.ศ.2530-2540 ทำการปรับปรุงพันธุ์และทดสอบพันธุ์ตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ปีพ.ศ.2541 ปลูกทดสอบพันธุ์ในไร่เกษตรกรที่จังหวัดลพบุรี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดเลย และจังหวัดเพชรบูรณ์
ลำต้นสีเขียว สูง 148 เซนติเมตร ดอกสีขาว อายุออกดอก 30-32 วัน อายุเก็บเกี่ยว 80-85 วัน จำนวนฝักต่อต้น 38.3 ฝัก น้ำหนัก 1,000 เมล็ด 3.18 กรัม มีปริมาณธาตุแคลเซียม ธาตุโพแตสเซียม และธาตุฟอสฟอรัส 0.69, 0.49 และ 0.42 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ
ขนาดเมล็ดโตกว่าพันธุ์มหาสารคาม 60 ร้อยละ 6 ให้ผลผลิตสูง 122 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกับพันธุ์มหาสารคาม 60 ปริมาณสาร antioxidants สูง 10,771 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม โดยให้ค่าสูงกว่าพันธุ์มหาสารคาม 60 ร้อยละ 16 ปริมาณธาตุแคลเซี่ยมสูง 0.69 เปอร์เซ็นต์ สูงกว่าพันธุ์มหาสารคาม 60 ร้อยละ 6 เปลือกเมล็ดบาง
ปลูกได้ทั่วไปในสภาพพื้นที่ผลิตงา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแหล่งปลูกใหญ่ ได้แก่ จังหวัดเลย จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดลพบุรี และจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นแหล่งปลูกใหม่ จะให้ผลผลิตสูง โดยเฉพาะการปลูกในปลายฤดูฝนที่จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดเลย และจังหวัดเพชรบูรณ์
ไม่ต้านทานต่อโรคเน่าดำ ที่เกิดจากเชื้อรา Macrophominsa phaseolina และโรคไหม้ดำ ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum เช่นเดียวกับพันธุ์มหาสารคาม 60