ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ถั่วพุ่ม
พันธุ์ อุบลราชธานี
วันที่รับรอง 31 มกราคม 2546
ประเภทการรับรอง พันธุ์แนะนำ
ถั่วพุ่มพันธุ์อุบลราชธานี เป็นสายพันธุ์ที่นำเข้าจากสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (International RiceResearch Institute, IRRI) ประเทศฟิลิปปินส์ โดยศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี ในช่วงแรกได้นำมาปลูกศึกษาร่วมกับสายพันธุ์อื่นๆ เพื่อศึกษาการปรับตัว และการให้ผลผลิตที่ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี พบว่าเป็นสายพันธุ์ที่ปรับตัวได้ดี ให้ผลผลิตและมวลชีวภาพสูง ได้เริ่มพัฒนาสายพันธุ์ให้บริสุทธิ์ด้วยการคัดเลือกพันธุ์ระหว่างปี พ.ศ.2540-2541 จำนวน 4 ฤดูปลูก ได้สายพันธุ์บริสุทธิ์ ปีพ.ศ.2542-2544 ทำการเปรียบเทียบเบื้องต้น เปรียบเทียบมาตรฐาน เปรียบเทียบท้องถิ่น และทดสอบในนาเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานี
ลักษณะทรงพุ่มกึ่งเลื้อย กลีบดอกสีม่วงอ่อน ฝักสดสีเขียวอ่อน ฝักแห้งสีฟางข้าว เยื่อหุ้มเมล็ดสีดำเมล็ดเป็นรูปไต อายุออกดอกได้ 50 เปอร์เซ็นต์ เมื่ออายุ 35-38 วัน ฝักยาว 15-18 เซนติเมตร จำนวนฝักต่อต้น 15 ฝัก จำนวนเมล็ดต่อฝัก 14 เมล็ด น้ำหนัก 100 เมล็ด 14-15 กรัม มีคาร์โบไฮเดรต และโปรตีน 59 และ 26เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ
สภาพไร่ให้ผลผลิตเมล็ดเฉลี่ย 175 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์เมล็ดดำ ร้อยละ 37 และในสภาพนาหลังเก็บเกี่ยวข้าว ให้ผลผลิตเมล็ด 183 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์เมล็ดลาย มวลชีวภาพเฉลี่ยที่อายุ 60-65 วันหลังงอก 1,274 กิโลกรัมต่อไร่ ในต้นฤดูฝนสูงกว่าพันธุ์เมล็ดดำ ร้อยละ 19.8 และมีปริมาณธาตุอาหารในต้นสูงโดยมีไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซี่ยมเท่ากับ 31.2, 4.2 และ 24.0 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลำดับ
จังหวัดเลย จังหวัดเชียงใหม่
ไม่ต้านทานต่อการเข้าทำลายของแมลงศัตรูถั่ว ได้แก่หนอนแมลงวันเจาะลำต้นถั่ว เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ และหนอนเจาะฝักถั่วมารูคา