ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช อ้อย
พันธุ์ อู่ทอง 5
วันที่รับรอง 29 มกราคม 2545
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
อ้อยพันธุ์อู่ทอง 5 เป็นอ้อยที่ได้จากการผสมข้ามแบบ polycrossโดยมี 87-2-1033 เป็นพันธุ์แม่ ในปี พ.ศ.2533 ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี และทำการคัดเลือกพันธุ์ เปรียบเทียบพันธุ์และเปรียบเทียบพันธุ์ในไร่เกษตรกรระหว่างปีพ.ศ.2534-2542 ได้พันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง
ทรงกอตั้งตรง สูง 264 เซนติเมตร ลำต้นเมื่อถูกแดดให้สีม่วงอมเขียว มีจำนวน 6-7 ลำต่อกอ และ 22 ปล้องต่อลำ ลำมีขนาด 2.30-2.75 เซนติเมตร ข้อเรียบ จุดกำเนิดราก 2-3 แถว ไม่เป็นระเบียบ รูปร่างปล้องป่องกลางปล้อง มีไขที่ลำปานกลาง ออกดอกปลายเดือนตุลาคม อายุเก็บเกี่ยว 10-11 เดือน
ผลผลิตน้ำตาลสูง ในเขตใช้น้ำฝนดินร่วนปนทรายให้ผลผลิตน้ำตาล 1.48 ตันซีซีเอสต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์อู่ทอง 1 และอู่ทอง 2 ร้อยละ 11 และ 44 ตามลำดับ มีการไว้ตอดี ในเขตใช้น้ำฝนให้ผลผลิตน้ำหนักในอ้อยตอ 1 เฉลี่ย 10.95 ตันต่อไร่ ให้ผลผลิตน้ำหนักในอ้อยตอ 2 เฉลี่ย 8.87 ตันต่อไร่ อ้อยตอ 1 ให้ผลผลิตน้ำหนักสูงกว่าพันธุ์อู่ทอง 2 ร้อยละ 33 สำหรับอ้อยตอ 2 ให้ผลผลิตน้ำหนักสูงกว่าพันธุ์อู่ทอง 2 ร้อยละ 14 ให้ผลผลิตน้ำตาลในอ้อยตอ 1 เฉลี่ย 1.71 ตันซีซีเอสต่อไร่ และให้ผลผลิตน้ำตาลในอ้อยตอ 2 เฉลี่ย 1.40 ตันซีซีเอสต่อไร่
ในสภาพไร่ ดินร่วนปนทรายเขตใช้น้ำฝนภาคกลางที่ อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี และภาคตะวันออกที่ จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสระแก้ว ซึ่งไม่มีโรคเหี่ยวเน่าแดงระบาด และไม่ควรปลูกในเขต จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง ซึ่งมีโรคเหี่ยวเน่าแดงระบาด
อ่อนแอต่อโรคเหี่ยวเน่าแดง ออกดอกเร็ว ควรเก็บเกี่ยวอายุไม่เกิน 11 เดือน เพราะถ้าเก็บเกี่ยวหลังออกดอกจะทำให้ผลผลิตลดลง