ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช มะม่วง
พันธุ์ จันทบุรี 2
วันที่รับรอง 29 มกราคม 2545
ประเภทการรับรอง พันธุ์แนะนำ
มะม่วงพันธุ์จันทบุรี 2 เป็นมะม่วงที่ได้จากการผสมข้ามระหว่างพันธุ์ Arumanis และหนังกลางวัน โดยวิธีผสมด้วยมือ ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี ปี พ.ศ.2535 ได้ลูกผสม 18 ผล และทำการเพาะกล้าจากเมล็ดพันธุ์ลูกผสม ปี 2536 นำยอดพันธุ์ลูกผสมไปเสียบกิ่งมะม่วงแก้ว ปี พ.ศ.2537 มะม่วงลูกผสมออกดอกติดผลศึกษาและประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น การเจริญเติบโต การออกดอกติดผล ลักษณะผล รสชาติ ความต้านทานต่อโรคแมลงของพันธุ์ลูกผสมที่ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรีคัดเลือกได้มะม่วงลูกผสมที่มีลักษณะดีเด่น
ลำต้นแข็งแรง สูง 350 เซนติเมตร ทรงพุ่ม 450 เซนติเมตร ใบป้อมกลางใบ ช่อดอกสีเหลือง ผลหัวโตปลายเรียว ผิวเปลือกสีเหลืองเขียว เนื้อสีเหลืองส้ม มีกลิ่นหอม น้ำหนักเมล็ด 35 กรัม เปอร์เซ็นต์ความงอกสูง ติดผลก่อนฤดูกาล 30 วัน อายุเก็บเกี่ยว 90 วัน
ผลผลิตเฉลี่ยเมื่ออายุ 5-7 ปี ประมาณ 43 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี สูงกว่าพันธุ์ Arumanis และหนังกลางวันร้อยละ 21 และ 22 ตามลำดับ คุณภาพผลผลิต เนื้อละเอียด เสี้ยนน้อย รสชาติหวาน กลิ่นหอม ขนาดผลใหญ่กว่าพันธุ์ Arumanis คือน้ำหนัก 400 กรัมต่อผล ผู้บริโภคชอบรสชาติมาก ออกดอกติดผล ก่อนฤดูปกติของพันธุ์ Arumanis 15 วัน มีความต้านทานโรคแอนแทรกโนสมากกว่าพันธุ์ Arumanis และหนังกลางวัน
พื้นที่ทั่วไปที่มีระดับความเป็นกรดด่างของดินเท่ากับ 6.5 และพื้นที่ทุกภาค ปรับตัวได้กับพื้นที่ฝนตกชุก สามารถออกดอกติดผลได้