ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ถั่วเหลือง
พันธุ์ สจ 5
วันที่รับรอง 01 มกราคม 2523
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
ถั่วเหลืองพันธุ์ สจ.5 ได้จากการผสมและคัดเลือกทีสถานีกสิกรรมแม่โจ้ (ปัจจุบันเป็นศูนย์วิจัยพืซไร่เชียงใหม่) ใน ปีพ.ศ.2513 ได้ทำการผสมระหว่างพันธุ์ Tainung 4 (64-104) กับพันธุ์มาตรฐานของไทยคือพันธุ์ สจ.2 และทำการคัดเลือกแบบสืบประวัติ (pedigree) เพื่อหาลักษณะที่ต้องการ ปี พ.ศ.2520-2522 ทำการประเมินผลผลิตในหลายท้องที่ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์มาตรฐาน สจ.4 ประมาณ 5-8 เปอร์เซ็นต์
ลำต้นมีลักษณะไม่ทอดยอด สูง 60-75 เซนติเมตร แตกกิ่ง 2-5 กิ่งโคนต้นสีม่วงใบหนาสีเขียวเข้มลักษณะกลมรี ขนบนใบสีน้ำตาลอ่อนดอกสีม่วง ออกดอกเมื่ออายุประมาณ 35 วัน เก็บเกี่ยวอายุ 90-100 วันติดฝักดก 40-60 ฝักต่อต้น ฝักติดเป็นกระจุกที่ข้อของต้นและกิ่ง ฝักแห้งมีการแตกน้อย ฝักค่อนข้างเหนียว เมล็ดกลมผิวสีเหลืองมัน ตาเมล็ดค่อนข้างเล็กสีน้ำตาลอ่อนน้ำหนัก 100 เมล็ดหนัก 14.5-15.5 กรัม
ผลผลิต 320 กิโลกรัมต่อไร่ ต้านทานต่อโรคใบด่าง ดีกว่าพันธ์ สจ.4 และต้านทานโรคราสนิมโรคแอนแทรคโนสในระดับเดียวกับ สจ.4 ทนต่อสภาพดินที่มีความชื้นสูงกว่าพันธุ์เชียงใหม่ 60 เมล็ดมีความงอกดี ลำต้นแข็งแรงให้น้ำมัน 18.7 เปอร์เซ็นต์ โปรตีน 41.8 เปอร์เซ็นต์
ปลูกฤดูฝนเดือนพฤษภาคมและฤดูแล้งเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์