ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ถั่วลิสง
พันธุ์ ไทนาน 9
วันที่รับรอง 27 มกราคม 2519
ประเภทการรับรอง พันธุ์พืชรับรอง
ถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9 เป็นถั่วลิสงที่ปลูกอยู่ในประเทศเวียดนามได้นำเข้าประเทศไต้หวันเมื่อปี พ.ศ.2510 โดยเปลี่ยนชื่อเป็นพันธุ์ไทนาน 9 (Tainan 9)ใน ปี พ.ศ.2515 นำเมล็ดพันธุ์ที่ไต้หวันเข้ามาในประเทศไทยกองพืชไร่นำมาศึกษาในแปลงเปรียบเทียบพันธุ์ตั้งแต่ฤดูแล้ง ปี พ.ศ.2515 ถึงฤดูฝนปี พ.ศ.2518 ทำการคัดเลือกแบบ pure line selection ได้ต้นที่ดี ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์ที่มีอยู่เดิม
ทรงต้นเป็นพุ่มตรง (bunch) ติดฝักเป็นกระจุกที่โคนต้นดอกสีเหลือง เก็บเกี่ยวเมื่ออายุ 95-110 วันฝักค่อนข้างเล็ก เปลือกบางมี 2 เมล็ดต่อฝัก เส้นลายบนฝักไม่เด่นชัด ฝักเรียบ จงอยปากเห็นได้ชัดเจน
ผลผลิตสูง เมล็ดมีคุณภาพดี เปลือกฝักค่อนข้างบาง เปอร์เซ็นต์การกระเทาะสูง 32-77 เปอร์เซ็นต์ สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีผลผลิตทั้งฝักแห้งเฉลี่ย 260 กิโลกรัมต่อไร่ ฤดูแล้งได้ผลผลิต 293 กิโลกรัมต่อไร่ ฤดูฝนได้ผลผลิต 236 กิโลกรัมต่อไร่
ฤดูฝนเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนฤดูแล้งเดือนมกราคมถืงเดือนกุมภาพันธ์
ไม่ต้านทานโรคราสนิมและโรคใบจุด