ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช มะม่วง
พันธุ์ จันทบุรี 1
วันที่รับรอง 29 มกราคม 2545
ประเภทการรับรอง พันธุ์แนะนำ
มะม่วงพันธุ์จันทบุรี 1 เป็นมะม่วงลูกผสมที่ได้จากการผสมข้าม ระหว่างพันธุ์เขียวเสวย และสายฝน โดยวิธีผสมด้วยมือ ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี ปี พ.ศ.2535 ได้ลูกผสมจากพ่อแม่เขียวเสวยและสายฝนคู่เดียวกัน 10 ผล และเพาะกล้าจากเมล็ดพันธุ์ลูกผสม ปี พ.ศ.2537 นำยอดพันธุ์ลูกผสมไปเสียบกิ่งมะม่วงแก้ว ปี พ.ศ2538 มะม่วงลูกผสมเริ่มออกดอกติดผล และ ปี พ.ศ.2538-2544 ศึกษาและประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นการเจริญเติบโต การออกดอกติดผล ลักษณะผล รสชาติ ความต้านทานต่อโรคแมลงของพันธุ์ลูกผสมที่ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี คัดเลือกได้มะม่วงลูกผสมทีมีลักษณะดีเด่น
ลำต้นแข็งแรง พุ่มใหญ่สูง 360 เซนติเมตร ทรงพุ่ม 380 เซนติเมตร ช่อดอกสีเหลืองอมชมพู จำนวนดอกเฉลี่ยต่อช่อ 800 ดอก ผลใหญ่ เนื้อละเอียด เสี้ยนน้อย กลิ่นหอม อายุเก็บเกี่ยว 90 วัน เมล็ดหนักประมาณ 45 กรัม
ผลผลิตเฉลี่ยเมื่ออายุ 5-7 ปี ประมาณ 38.67 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี สูงกว่าพันธุ์เขียวเสวย และสายฝน ร้อยละ 30 เเละ 11 ตามลำดับ คุณภาพผลผลิต ดีกว่าพันธุ์เขียวเสวย และสายฝน คือผลแก่จัดเนื้อกรอบ รสชาติหวานมัน เสี้ยนน้อย ผลสุกมีสีเนื้อเหลืองอ่อนรสชาติหวาน มีวิตามินซีสูงกว่า อัตราส่วนดอกเกสรสมบูรณ์เพศและดอกเกสรตัวผู้ของ KS2 มากกว่า พันธุ์เขียวเสวย ร้อยละ 6.34 ออกดอกติดผลก่อนฤดูกาลประมาณ 15 วัน มีความต้านทานโรคยางไหลมากกว่ามะม่วงเขียวเสวยประมาณร้อยละ 5-10 ของลำต้น
พื้นที่ทั่วไปที่มีระดับความเป็นกรดด่างของดินเท่ากับ 6.5