ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช อ้อย
พันธุ์ ขอนแก่น 1
วันที่รับรอง 24 มกราคม 2544
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
อ้อยพันธุ์ขอนแก่น 1 ได้มาจากการผสมข้ามระหว่างพันธุ์อู่ทอง 1 และ ROC1 โดยใช้พันธุ์อู่ทอง 1 เป็นพันธุ์แม่ และพันธุ์ ROC1 เป็นพันธุ์พ่อ ในปี พ.ศ.2533 ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี ปลูกเพื่อคัดเลือกเปรียบเทียบพันธุ์และทดสอบพันธุ์ระหว่างปีพ.ศ.2534-2543 ได้พันธุ์อ้อยที่ให้คุณภาพและผลผลิตดี
ทรงกอตั้งตรง สูง 257 เซนติเมตร ลำอ้อยสีเหลืองอมเขียว ลำมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.71 เซนติเมตรจำนวนลำต่อกอ 3.4 ลำ จุดกำเนิดราก 2 แถว ไม่เป็นระเบียบ รูปร่างปล้องคอดกลางป่อง ข้อโปน ออกดอกกลางเดือนธันวาคม
ผลผลิตน้ำตาลที่คำนวณได้ ในอ้อยปลูกและอ้อยตอปีที่ 1 คือ 2.03 และ 1.54 ตันซีซีเอสต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์อู่ทอง 1 ร้อยละ 9 และ 11 ตามลำดับ มีค่าซีซีเอสในอ้อยปลูก และในอ้อยตอปีที่ 115.99 และ 15.22 สูงกว่าพันธุ์อู่ทอง 1 ร้อยละ 16 และ 12 ตามลำดับ ทรงกอตั้งตรงไม่ล้ม ต้านทานต่อโรคเหี่ยวเน่าแดงในระดับปานกลางในสภาพการปลูกเชื้อ
ปลูกได้ทั่วไปในเขตปลูกอ้อยของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีการแตกกอระดับปานกลาง ในการปลูกควรใช้ 2 ลำคู่ เพื่อให้มีลำเก็บเกี่ยวมาก อ่อนแอต่อโรคใบขาว ดังนั้นในการเตรียมแปลงพันธุ์ที่จะนำมาปลูกในปีต่อไปควรแช่ท่อนพันธุ์ในน้ำร้อน 50 องศาเซลเซียส นาน 2 ชั่วโมง