ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ถั่วลิสง
พันธุ์ กาฬสินธุ์ 2
วันที่รับรอง 09 มกราคม 2544
ประเภทการรับรอง พันธุ์แนะนำ
สถานีทดลองพืชไร่กาฬสินธุ์ได้รวบรวมพันธุ์ถั่วลิสงไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2516 ในชื่อว่า Kalasin Accession # 431 โดยนำเข้าจากสถาบันวิจัยพืชนานาชาติกึ่งร้อนและแห้งแล้ง (ICRISAT) มีชื่อเดิมว่า lCG1703SB NCAc17127 ปีพ.ศ.2522-2529 ทำการคัดเลือกพันธุ์เปรียบเทียบพันธุ์เบื้องต้น เปรียบเทียบมาตรฐาน เปรียบเทียบท้องถิ่น และในไร่เกษตรกรปี พ.ศ.2530-2543 ประเมินการยอมรับของเกษตรกรปัจจุบันมีชื่อเรียกอื่น ๆ ว่าถั่วพระราชทาน, ถั่วราชินี, ถั่วจัมโบ้ลาย
ทรงต้นเป็นพุ่ม ลำต้นสีเขียว ดอกสีเหลือง ติดฝักเป็นกระจุกที่โคน ลายบนเปลือกฝักเป็นร่องลึกชัดเจน เยื่อหุ้มเมล็ดสีชมพู ลายขีดสีม่วง อายุออกดอก 30-35 วัน อายุเก็บเกี่ยวฝักสด 90-95 วัน ฝักแห้ง 100-115 วัน ขนาดฝัก 4.0xl.4 เซนติเมตร จำนวนเมล็ด 3.1 เมล็ดต่อฝัก น้ำหนัก 100 เมล็ดหนัก 38.9 กรัม โปรตีนและน้ำมัน 26.0 และ 50.4 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ
ผลผลิตฝักสดเฉลี่ย 579 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์ขอนแก่น 60-2 และ สข.38 ร้อยละ 10 และ 18 ตามลำดับ ให้ผลผลิตฝักแห้ง 204 กิโลกรัมต่อไร่ มีความต้านทานต่อโรคราสนิมและโรคใบจุดสีน้ำตาล มีฝักยาวสวย มี 2-4 เมล็ดต่อฝัก รสชาติค่อนข้างหวาน
แหล่งการผลิตถั่วลิสงทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในพื้นที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสูง เช่นดินร่วนหรือร่วนเหนียว และมีการกระจายตัวของฝนดี เหมาะสำหรับการปลูกในเขตภาคเหนือ
ควรปลูกในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสูง และมีการกระจายตัวของฝนดี