ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ถั่วลิสง
พันธุ์ กาฬสินธุ์ 1
วันที่รับรอง 09 มกราคม 2544
ประเภทการรับรอง พันธุ์แนะนำ
ถั่วลิสงพันธุ์กาฬสินธ์ 1 เป็นพันธุ์ที่สถานีทดลองพืชไร่กาฬสินธุ์ ได้รวบรวมไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2516 ในชื่อว่า Kalasin Accession # 1 มีชื่อเดิมว่า Asiatica ปี พ.ศ.2522-2529 ทำการคัดเลือกพันธุ์ที่มี 3-4 เมล็ดต่อฝัก ให้ผลผลิตสูงจำนวน 36 พันธุ์ เพื่อนำมาเปรียบเทียบเบื้องต้น เปรียบเทียบมาตรฐาน เปรียบเทียบในท้องถิ่น และในไร่เกษตรกรปีพ.ศ.2530-2543 ประเมินการยอมรับของเกษตรกรได้ถั่วลิสงมีลักษณะทางเกษตรดี ให้ผลผลิตสูง ปัจจุบันเรียกชื่อต่าง ๆ คือ ถั่วเกษตร, ถั่วแดง, โล้นแดง, ช่องสาริกา, พื้นเมืองเมล็ดแดง
ทรงต้นเป็นพุ่ม ลำต้นสีเขียวอมแดง ดอกสีเหลือง ติดฝักเป็นกระจุกที่โคนต้น เยื่อหุ้มเมล็ดสีแดง อายุออกดอก 27-30 วัน อายุเก็บเกึ่ยวฝักสด 80-85 วัน ฝักแห้ง 90-100 วัน ขนาดฝัก 3.2x1.2 เซนติเมตร จำนวนเมล็ด 2.6 เมล็ดต่อฝัก น้ำหนัก 100 เมล็ด หนัก 40 กรัม มีโปรตีนและน้ำมัน 28.6 และ 54.7 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ
เปลือกฝักค่อนข้างเรียบ ทำให้ล้างฝักสดให้สะอาดได้ง่าย อายุเก็บเกี่ยวสั้นกว่าพันธุ์ สข.38 และขอนแก่น 60-2 ประมาณ 5-10 วัน มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีแดง ซึ่งเป็นที่นิยมของตลาดถั่วลิสงฝักต้มในประเทศไทย มีรสชาติดีฝักตรง มีจำนวนเมล็ด 2-3 เมล็ดต่อฝัก
เหมาะสำหรับการปลูกในแหล่งการผลิตเพื่อใช้ประโยชน์ในรูปถั่วลิสงฝักต้ม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในพื้นที่ที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสูง เช่น ดินร่วนหรือร่วนเหนียว และมีการกระจายตัวของฝนดี เหมาะสำหรับการปลูกในเขตภาคกลาง
อ่อนแอต่อโรคโคนเน่า ก่อนปลูกควรคลุกเมล็ดด้วยสารเคมี Iprodione 50 เปอร์เซ็นต์ WP หรือ Benlate-T หรือ Carboxin 75 เปอร์เซ็นต์ WP อัตรา 7-10 กรัม ต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม