ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ปาล์มน้ำมัน
พันธุ์ ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 3
วันที่รับรอง 25 มกราคม 2544
ประเภทการรับรอง พันธุ์แนะนำ
ปาล์มน้ำมันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 3 เป็นลูกผสมระหว่าง พันธุ์พ่อ DAM 585:343T กลุ่ม DAMIT หรือพันธุ์หมายเลข 116 กับ พันธุ์แม่ HC 133 :1288 D กลุ่ม Deli Dura หรือพันธุ์หมายเลข 64 โดยบริษัท ASD ประเทศคอสตาริก้า ทวีปอเมริกากลาง และส่งเมล็ดงอกมาเพื่อปลูกทดสอบและคัดเลือกพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนสุราษฎร์ธานี ตามโครงการวิจัยและพัฒนาปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2532 ถึงปี พ.ศ.2542 คัดเลือกคู่ผสมที่ให้ผลผลิตสูง มีลักษณะดีตามเกณฑ์มาตรฐานคือ ลูกผสมหมายเลข 23
ลำต้นตั้งตรง ลักษณะเป็นใบประกอบ แกนกลางใบสีเขียวเข้ม มีไข ละลายมีปลายแหลม น้ำหนักทะลายปานกลางเฉลี่ย 14 กิโลกรัมต่อทะลาย มีดอกเพศผู้และเพศเมียอยู่ในต้นเดียวกัน แต่แยกกันอยู่คนละช่อ ผลยาวรี เมื่อสุกเป็นสีแดงส้ม เมล็ดมีขนาดปานกลาง อายุออกดอก 18 เดือน หลังปลูก อายุเก็บเกี่ยวหลังจากผสมเกษร 5-6 เดือน
ปาล์มน้ำมันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 3 ให้น้ำมันดิบต่อทะลายเฉลี่ย 27 เปอร์เซ็นต์ สูงกว่าพันธุ์มาตรฐานซึ่งให้เปอร์เซ็นต์น้ำมันดิบต่อทะลาย 26 เปอร์เซ็นต์ ผลผลิตน้ำมันดิบเฉลี่ย 4 ปี 760 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี สูงกว่าพันธุ์มาตรูฐาน 11.7 เปอร์เซ็นต์ ผลผลิตทะลายสดเฉลี่ย 4 ปี 2,813 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี สูงกว่าพันธุ์มาตรฐาน 10 เปอร์เซ็นต์ ในสภาพแวดล้อมเหมาะสม ผลผลิตทะลายสดเฉลี่ย 3,625 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี ในสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมให้ผลผลิตเฉลี่ย 2,357 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี
พื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับปลูกปาล์มน้ำมัน (L1) ในภาคใต้ และมีการจัดการสวนปาล์มที่ดี (L1 หมายถึงพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันที่เหมาะสมมีปริมาณน้ำฝนมากกว่า 1,800 มิลลิเมตรต่อปี มีช่วงแล้งติดต่อกันไม่เกิน 1-2 เดือน หรือมีสภาพขาดน้ำประมาณ 100-200 มิลลิเมตรต่อปี และดินระบายน้ำได้ดี อุดมสมบูรณ์ดี)
เนื่องจากเป็นพันธุ์ลูกผสม ชั่วที่ 1 (F1) จึงไม่สามารถนำเมล็ดที่ได้ไปทำพันธุ์ เพื่อปลูกต่อไป หรือเพาะปลูก ต่อไป ได้