ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ปาล์มน้ำมัน
พันธุ์ ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 2
วันที่รับรอง 25 มกราคม 2544
ประเภทการรับรอง พันธุ์แนะนำ
ปาล์มน้ำมันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 2 เป็นพันธุ์ลูกผสมเทเนอร่า ที่ได้จากการผสมพันธุ์แม่ดูร่า C 2120:184 D กับพันธุ์พ่อพิริเฟอร่า IRH 618:158 T (Lame T) โดยบริษัท ASD ประเทศคอสตาริก้า นำมาปลูกทดสอบและคัดเลือกพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนสุราษฎร์ธานี ตามโครงการวิจัยและพัฒนาปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 ถึงปี พ.ศ.2542 คัดเลือกคู่ผสมที่มีลักษณะดีให้ผลผลิตสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ลำต้นตั้งตรง ใบสีเหลืองอมเขียวและมีไข ทะลายเป็นทรงปิรามิด น้ำหนักทะลายเฉลี่ย 17.4 กิโลกรัมต่อทะลาย ผลค่อนข้างยาว ขนาดปานกลาง เนื้อในหนา 9.9 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก เมล็ดมีขนาดปานกลางอายุดอก 18 เดือน อายุการเก็บเกี่ยว 5-6 เดือน
ผลผลิตทะลายสด 3,254 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี ให้ผลผลิตในแต่ละปีสม่ำเสมอแม้สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม ต้นเตี้ยกว่าพันธุ์มาตรฐาน 142 และพันธุ์ปาล์มลูกผสมสุราษฎร์ธานี 1 ประมาณ 30 และ 12 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ให้จำนวนทะลายสูง มีก้านทะลายยาว ง่ายต่อการเก็บเกี่ยว ขนาดเนื้อในต่อผล 9.9 เปอร์เซ็นต์ เหมาะสำหรับใช้ทำเครื่องสำอางในอนาคต
ปลูกในพื้นที่เหมาะสมสำหรับปลูกปาล์มน้ำมัน (L1) และปลูกในพื้นที่เหมาะสมปานกลาง (L2) (L1 )หมายถึงพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันที่เหมาะสม มีปริมาณน้ำฝนมากกว่า 1,800 มิลลิเมตรต่อปี มีช่วงแล้งติดต่อกันไม่เกิน 1-2 เดือน หรือมีสภาพขาดน้ำประมาณ 100-200 มิลลิเมตรต่อปี ดินอุดมสมบูรณ์ ระบายน้ำได้ดี
เนื่องจากเป็นพันธุ์ลูกผสมชั่วที่ 1 จึงไม่สามารถนำเมล็ดที่ได้ไปทำพันธุ์เพื่อปลูกต่อได้