ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ข้าวเหนียว
พันธุ์ ซิวแม่จัน
วันที่รับรอง 07 มกราคม 2522
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
ข้าวเหนียวซิวแม่จันเป็นพันธุ์ข้าวพื้นเมืองเก็บรวงมาจากนาเกษตรกรในหมู่บ้านหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย และนำมาปลูกไว้ที่สถานีทดลองพืชไร่เชียงราย ปี พ.ศ.2518 พบว่าพันธุ์นี้มีลักษณะรูปต้นและเปลือกเมล็ดหลายแบบ จึงนำมาปลูกคัดเลือกเอาเฉพาะที่มีลักษณะต้นสีเขียว เมล็ดยาว ก้นจุด รวงยาว และได้นำไปปลูกเปรียบเทียบผลผลิตกับข้าวไร่พันธุ์อื่น ๆในสถานีทดลองข้าวพานและสถานีทดลองพืชไร่เชียงรายสามารถปลูกได้ดีในสภาพไร่และปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมต่าง ๆดีพอสมควร
ข้าวไวต่อช่วงแสง ปลูกในเดือนพฤษภาคม หรือต้นเดือนมิถุนายน จะเก็บเกี่ยวราวกลางเดือนตุลาคม ลำต้นสูงประมาณ 110-150 เซนติเมตร ต้นและใบสีเขียวข้อต่อใบขอบใบและเขี้ยวกันแมลงสีม่วงใบแคบและยาวผลผลิตเก็บเกี่ยวจากแปลงทดลองเฉลี่ยประมาณ 460 กิโลกรัมต่อไร่
ปลูกได้ทั้งสภาพไร่และสภาพนาทนแล้งปานกลาง ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ดี ลักษณะเมล็ดยาวเป็นที่นิยมของตลาดคุณภาพการขัดสีและการหุงต้มดีได้ข้าวนึ่งที่อ่อนนุ่มคล้ายข้าวเหนียวสันป่าตองและ กข 10 มีความต้านทานโรคไหม้ และโรคขอบใบแห้งในสภาพธรรมชาติ
ปลูกได้ทั้งแบบข้าวไร่และข้าวนาสวนในภาคเหนือ
ไม่ต้านทานโรคเน่าคอรวงไม่ต้านทานแมลงบั่วและเจริญเติบโตไม่ดีในดินที่มีปุ๋ยฟอสเฟตต่ำ