ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ถั่วเหลือง
พันธุ์ เชียงใหม่ 4
วันที่รับรอง 07 มกราคม 2543
ประเภทการรับรอง พันธุ์แนะนำ
ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 4 ได้จากการผสมข้ามระหว่างถั่วเหลืองพันธุ์ G 9946 กับ AGS 17 ทีศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักแห่งเอเซีย (AVRDC) เมื่อปีพ.ศ.2524 นำมาปลูกครั้งแรกทีศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ.2534 เพื่อขยายพันธุ์แล้วนำไปเปรียบเทียบเบื้องต้น มาตรฐานท้องถิ่นในไร่เกษตรกร และทดสอบในไร่เกษตรกร ในแหล่งปลูกถั่วเหลืองตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ของกรมวิชาการเกษตร พบว่าให้ผลผลิตดีกว่าพันธุ์ที่มีอยู่
ทรงต้นกึ่งทอดยอด สูงประมาณ 69 เซนติเมตร ดอกสีม่วง ฝักแก่สีเทาดำ เมล็ดสีเหลือง จำนวนฝักต่อต้น 43 ฝัก อายุออกดอก 34 วัน อายุเก็บเกี่ยว 90 วัน น้ำหนัก 100 เมล็ด 12.1 กรัม มีไขมันและโปรตีน 20.8 และ 40.4 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ
ผลผลิตเฉลี่ย 324 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์เชียงใหม่ 60 ร้อยละ 6 และ สจ.5 ร้อยละ 8 ต้านทานโรคราน้ำค้าง และต้านทานปานกลางต่อโรคใบด่างใสภาพปลูกเชื้อ
พื้นที่จังหวัดเลยในฤดูฝน และพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในฤดูแล้ง
ในสภาพที่มีการระบาดของโรคใบจุดนูน และโรคโคนต้นดำอย่างรุนแรง สายพันธุ์ GC81031-6-3-1 อาจเป็นโรคได้