ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช อ้อย
พันธุ์ อู่ทอง 4
วันที่รับรอง 07 มกราคม 2543
ประเภทการรับรอง พันธุ์แนะนำ
อ้อยพันธุ์อู่ทอง 4 เป็นพันธุ์ทีได้จากการผสมข้าม ระหว่างพันธุ์ H 48-3166(พันธุ์แม่) x Eros(พันธุ์พ่อ) เมื่อปี พ.ศ.2528 ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี และได้ผ่านขั้นตอนของการปรับปรุงพันธุ์และการทดสอบในไร่เกษตรกร โดยเฉพาะในแหล่งปลูกอ้อยเขตภาคตะวันตกของประเทศ
ทรงกอแผ่เล็กน้อย ลำสีเขียวอมเหลือง หรือม่วง ขนาดลำปานกลาง ยาวประมาณ 248 เซนติเมตร ข้อโปนมีไขที่ลำ มีจำนวนลำต่อกอ 6.96 ลำ ออกดอกปลายเดือนพฤศจิกายน-กลางเดือนธันวาคม อายุเก็บเกี่ยว 11-12 เดือน
ผลผลิตเฉลี่ย 15.69 ตันต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์อู่ทอง 1 ร้อยละ 13 ให้ผลผลิตน้ำตาลเฉลี่ย 1.96 ตันต่อไร่ สูงกว่าพันธ์อู่ทอง 1 ร้อยละ 15 ต้านทานต่อโรคแส้ดำและโรคเหี่ยวเน่าแดง มีความทนทานต่อการเข้าทำลายของหนอนกอในสภาพธรรมชาติ ดีกว่าพันธุ์อู่ทอง 1
ในแหล่งปลูกที่มีน้ำชลประทาน หรือกึ่งชลประทานในเขตภาคตะวันตก โดยเฉพาะในดินไร่ ที่มีลักษณะเป็นดินร่วนปนดินเหนียว