ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ยางพารา
พันธุ์ สถาบันวิจัยยาง 251
วันที่รับรอง 24 มกราคม 2543
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
ยางพาราพันธุ์สถาบันวิจัยยาง 251 เป็นพันธุ์ยางที่กองการยางรวบรวมพันธุ์จากแปลงเกษตรกร ปีพ.ศ.2503 นำมาปลูกรวมไว้ในแปลงขยายพันธุ์ ปีพ.ศ.2518 ปลูกเปรียบเทียบพันธุ์ยางขั้นต้น ขั้นปลาย และทดสอบพันธุ์ระหว่างปีพ.ศ.2520-2538 และเสนอเป็นพันธุ์รับรองปี 2543
ลักษณะทรงฉัตรครึ่งวงกลมขนาดใหญ่ ใบสีเขียวแก่ เส้นกลางใบนูนเห็นชัด สีของเส้นใบเขียวอมเหลือง ฐูานใบรูปลิ่ม ปลายใบเรียวแหลม แผ่นใบเรียบ นิ่ม ผิวในไม่มัน ลำต้นและกิ่งสีน้ำตาล-เทา เปลือกสีน้ำตาลตกกระ มีกิ่งแขนงมาก น้ำยางสีขาว
ให้ผลผลิตเนื้อยางแห้งเฉลี่ยสูงมาก ประมาณ 467.2-474.3 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี การเจริญเติบโตก่อนเปิดกรีดดี อายุ 7 ปี มีขนาด 51.6 เซนติเมตร มีจำนวนต้นเปิดกรีดสูง 64 ต้นต่อไร่ ในการกรีดปีแรก เปลือกหนาโดยมีค่าเฉลี่ยความหนาของเปลือกเมื่ออายุ 9 ปี 5.8 มิลลิเมตร และอายุ 20 ปี 9.8 มิลลิเมตร จำนวนวงท่อน้ำยางมาก โดยมีค่าเฉลี่ยจำนวนวงท่อน้ำยางเมื่ออายุ 9 ปี 10.5 วงและ อายุ 20 ปี 39.4 วง ต้านทานต่อโรคใบร่วงที่เกิดจากเชื้อไฟทอปโทรา ออยเดียม และคอลเลทโททริกัมปานกลาง
ปลูกได้ในเขตปลูกยางพาราทั่วไป
ไม่แนะนำให้ปลูกในพื้นที่มีลมแรง พื้นที่ลาดชัน หน้าดินตื้น หรือระดับความลึกของน้ำใต้ดินน้อย