ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ถั่วเขียว
พันธุ์ ชัยนาท 72
วันที่รับรอง 24 มกราคม 2543
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
ถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 72 กลายพันธุ์จากพันธุ์กำแพงแสน 2 โดยรังสีแกมม่า ผ่านการคัดเลือกทั้งในสภาพที่มีและไม่มีการใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดหนอนแมลงวันเจาะลำต้น ได้สายพันธุ์ CNM 8709-5 นำไปประเมินความต้านทานต่อหนอนแมลงวันเจาะลำต้น ในสภาพที่มีการระบาดตามธรรมชาติในแปลงปลูก และประเมินผลผลิตทั้งในศูนย์/สถานีไร่นาเกษตรกรในแหล่งปลูกทั่วประเทศ ตามขั้นตอนของการปรับปรุงพันธุ์
ความสูงต้นเฉลี่ย 66 เซนติเมตร ดอกสีเหลือง ฝักแก่สีดำ เมล็ดสีเขียว มีความมัน อายุเก็บเกี่ยว 63 วันจำนวนฝักต่อต้น 15 ฝัก น้ำหนัก 100 เมล็ด หนัก 6.6 กรัม ปลูกได้ในทุกฤดูและในทุกอนุภาคของประเทศไทย มีแป้ง 45.0 เปอร์เซ็นต์ โปรตีน 21.6 เปอร์เซ็นต์
ผลผลตเฉลี่ย 212 กิโลกรัมต่อไร่ ในฤดูแล้ง ต้นฤดูฝน และปลายฤดูฝนให้ผลผลิต 222, 240 และ 187 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลำดับ มีความต้านทานปานกลางต่อหนอนแมลงวันเจาะลำต้นในสภาพธรรมชาติ โดยให้ผลผลิต 135 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งสูงกว่าพันธุ์ชัยนาท 36 ร้อยละ 26.2
ปลูกได้ในทุกฤดูและในทุกภาคของประเทศไทย
ปลูกในดินเหนียวสีเทาดำที่เป็นด่าง เช่นดินชุดตาคลี ใบจะแสดงอาการเหลืองเล็กน้อย ในระยะแรกของการเจริญเติบโต แต่ไม่กระทบต่อผลผลิต