ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช มันสำปะหลัง
พันธุ์ ระยอง 72
วันที่รับรอง 24 มกราคม 2543
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
มันสำปะหลังพันธุ์ระยอง 72 ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์ระยอง 1 กับพันธุ์ระยอง 5 ในปี พ.ศ.2533 ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง มีชื่อเดิมว่า CMR33-57-81 ดำเนินการตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ โดยมีจำนวนแปลงทดลอง 91 แปลงทดลอง มีระยะเวลาการทดลอง 9 ปี
ลำต้นสีเขียว สูง 200 เซนติเมตร มีระดับการแตกกิ่ง 0-1 ระดับ ความสูงของการแตกกิ่งระดับแรก 130-140 เซนติเมตร มุมของกิ่ง 60-75 องศา ใบแก่สีเขียวเข้ม ก้านใบสีแดงเข้ม ความยาวก้านใบ 25-30 เซนติเมตร ยอดอ่อนสีม่วง เปลือกนอกของหัวสีขาวนวล เนื้อสีขาว
ผลผลิตหัวสดสูง 5.09 ตันต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์มาตรฐาน คือพันธุ์ระยอง 1 ร้อยละ 27 ผลผลิตแป้งสูง 1.07 ตันต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์ระยอง 1 ร้อยละ 36 ผลผลิตมันแห้งสูงถึง 1.71 ตันต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์ระยอง 1 ร้อยละ31 ปรับตัวได้ดีในสภาพแวดล้อมทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยให้ผลผลิตหัวสดสูงถึง 5.55 ตันต่อไร่ ผลผลิตแป้ง 1.23 ตันต่อไร่ และผลผลิตมันแห้ง 1.91 ตันต่อไร่ ซึ่งสูงกว่าการปลูกในท้องที่อื่น ท่อนพันธุ์มีความอยู่รอดถึงเก็บเกี่ยวสูง 92 เปอร์เซ็นต์ ทรงต้นดี แตกกิ่งบ้างเล็กน้อยในระดับที่สูงจากโคนต้น ทำให้สามารถขยายพันธุ์ได้มากขึ้น ต้านทานโรคใบจุดและโรคใบไหม้ปานกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ให้ผลผลิตหัวสด และคุณภาพใกล้เคียงกับพันธุ์แนะนำอื่น ๆ ปลูกได้ทั้งต้นฤดูฝนและปลายฤดูฝน
ปลูกในภาคตะวันออก ไม่ควรเก็บเกี่ยวในฤดูฝน เพราะอาจทำให้มีแป้งต่ำกว่า 20 เปอร์เซ็นต์