ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ข้าวเหนียว
พันธุ์ สันป่าตอง 1
วันที่รับรอง 19 มกราคม 2543
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
ข้าวเหนียวพันธุ์สันป่าตอง คัดเลือกจากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์แม่ BKNLR75001-B3-CNT-B4-RST-36-2 ซึ่งมีความต้านทานต่อโรคไหม้ และโรคขอบใบแห้ง กับ กข 2 พันธุ์พ่อ ซึ่งมีลักษณะข้าวเหนียวต้นเตี้ย ให้ผลผลิตสูง ที่สถานีทดลองข้าวสันป่าตอง เมื่อปี พ.ศ.2527 ปี พ.ศ.2528-2541 ปลูกคัดเลือกศึกษาพันธุ์เปรียบเทียบผลผลิตภายในสถานี ระหว่างสถานี และในนาราษฎร์ภาคเหนือตอนบน ได้ข้าวให้ผลผลิตสูง
ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง อายุเก็บเกี่ยว 130-135 วัน ระยะพักตัวของเมล็ด 8 สัปดาห์ ต้นสูง 110-120 เซนติเมตร ทรงก่อตั้ง ลำต้นไม่ล้มง่าย รวงยาวแน่น ข้าวเปลือกสีฟาง น้ำหนัก 100 เมล็ด 2.92 กรัม เมล็ดข้าวกล้องเรียว
ต้านทานต่อโรคไหม้ และโรคขอบใบแห้งดี ให้ผลผลิตสูง เฉลี่ยประมาณ 630 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์ กข 10 ประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ ข้าวเหนียวสุกอ่อนนุ่มกว่า กข 10 เล็กน้อย เป็นข้าวเหนียวที่สามารถปลูกได้ตลอดปี
สามารถปลูกได้ตลอดปี ในพื้นที่นาชลประทานภาคเหนือตอนบน
ไม่ต้านทานต่อโรคใบสีส้ม และแมลงบั่ว