ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ถั่วเหลืองผิวดำ
พันธุ์ สุโขทัย 3
วันที่รับรอง 26 มกราคม 2542
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
ถั่วเหลืองผิวดำพันธุ์สุโขทัย 3 คัดเลือกจากคู่ผสม (FORT LAMY x เชียงใหม่ 60) F3 x เชียงใหม่ 60 ซึ่งผสมเมื่อปี พ.ศ.2528 ที่สถานีทดลองพืชไร่ศรีสำโรง ใช้วิธีสืบประวัติ ปีละ 3 ครั้ง คือ ฤดูแล้ง ต้นฤดูฝน และปลายฤดูฝน ซึ่งคัดเลือกได้พันธุ์สุโขทัย 3 เป็นถั่วเหลืองผิวดำที่ปรับตัวดี ผลผลิตสูง ติดฝักดก ฝักสมบูรณ์เปรียบเทียบและคัดเลือกจนได้พันธุ์ที่มีความสม่ำเสมอดี ประเมินผลผลิตในศูนย์วิจัย สถานีทดลอง และไร่เกษตร ตั้งแต่ปีพ.ศ.2533-2540
โคนต้นอ่อนสีเขียวอ่อน ไม่ทอดยอด ความสูงของต้น 70 เซนติเมตร ดอกสีขาว ฝักแก่สีน้ำตาล มีจำนวน 41 ฝักต่อต้น มี 2 เมล็ดต่อฝัก น้ำหนัก 100 เมล็ด 13 กรัม น้ำหนักแห้งทั้งต้นเหนือดิน 1,012 กิโลกรัมต่อไร่
ผลผลิตเฉลี่ย 298 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์เชียงใหม่ 60 ร้อยละ 9 เมล็ดพันธุ์มีความงอกดีและเก็บรักษาได้นาน ต้านทานปานกลางต่อไส้เดือนฝอยรากปมในแหล่งปลูกถั่วเหลืองสภาพไร่ ในจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อปลูกในสภาพใช้ปัจจัยการผลิตต่ำในฤดูแล้ง ได้แก่ ไม่เตรียมดิน ไม่พ่นสารเคมีในการป้องกันกำจัดโรคและแมลง ไม่ใส่ปุ๋ยเคมี และไม่กำจัดวัชพืช แต่ใช้ฟางข้าวคลุมดิน ให้ผลผลิตเฉลี่ย 236 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์เชียงใหม่ 60 ร้อยละ 22
ปลูกได้ทุกแหล่งปลูกของถั่วเหลือง
ในการส่งเสริมการผลิต ควรมีการกำหนดแหล่งปลูก โดยการประสานงานระหว่างผู้ผลิตและฝ่ายตลาด