ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ปอสา
พันธุ์ หนองคาย
วันที่รับรอง 16 มกราคม 2542
ประเภทการรับรอง พันธุ์แนะนำ
ปอสาพันธุ์หนองคาย คัดเลือกจากปอสาที่ขึ้นในสภาพป่าธรรมชาติ ที่จังหวัดหนองคาย นำมาขยายพันธุ์ปักชำราก และประเมินผลผลิตตั้งแต่ปีพ.ศ.2535-2539 ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ และไร่เกษตรกรในเขตภาคเหนือตอนบนและตอนล่าง รวมเวลา 5 ปี
ผลผลิตเมื่ออายุ 6 และ 12 เดือน มีน้ำหนักเปลือกในแห้ง 65 และ 130 กิโลกรัมต่อไร่ เปลือกนอก 67 และ 92 กิโลกรัมต่อไร่ และแก่น 357 และ 1,174 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลำดับ ลอกเปลือกออกได้ง่าย แม้ในสภาพค่อนข้างแห้งแล้ง เปลือกและเยื่อมีคุณภาพดีร้อยละ 38 ซึ่งสูงกว่าพันธุ์พื้นเมืองที่ให้เยื่อคุณภาพดีเพียงร้อยละ 30 ต้านทานโรคใบใหม้ซึ่งเป็นโรคระบาดในระยะต้นกล้าในสภาพธรรมชาติเมื่อฝนตกชุก
แนะนำให้ปลูกในเขตภาคเหนือ ทั้งตอนบนและตอนล่าง
แตกกิ่งมากต้องเสียค่าใช้จ่ายตัดแต่งเพื่อให้ได้เส้นใยดี