ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ถั่วเขียว
พันธุ์ มทส 1
วันที่รับรอง 16 มกราคม 2542
ประเภทการรับรอง พันธุ์แนะนำ
ฝักส่วนใหญ่หรือทั้งหมดอยู่เหนือทรงพุ่ม ฝักสุกพร้อมกันทั้งต้น ฝักรวมเป็นช่อใหญ่ (จำนวนฝักต่อช่อสูง) เปลือกฝักเหนียวไม่แตกง่าย จึงสามารถเก็บเกี่ยวได้ดีกว่า และช่วงเก็บเกี่ยวสามารถป้องกันน้ำซึมผ่านเข้าไปในฝักได้ มีเมล็ดโต เฉลี่ย 7 กรัม ต่อ 100 เมล็ด ในขณะที่พันธุ์กำแพงแสน 1 ให้น้ำหนัก 6.44 กรัม ต่อ 100 เมล็ด ทำให้อัตราถั่วงอกสูงและมีความสวยงามดีกว่าพันธุ์อื่น ๆ
ผลผลิต 223 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์กำแพงแสน 1 และพันธุ์กำแพงแสน 2 ต้านทานต่อโรคใบจุดและโรคราแป้งดีกว่าพันธุ์ส่งเสริมอื่น ๆ
ต้นเตี้ยกว่าพันธุ์อื่น ๆ การเก็บเกี่ยวโดยการปลิดฝักอาจไม่สะดวก